BILTEN

Broj: 1/1998.

svibanj 1998.

HIZ

HRVATSKI INFORMATICKI

ZBOR

 

S A D R Z A J

  

 • USKLADJIVANJE ORGANIZACIJE HIZ-a SA ZAKONOM O UDRUGAMA
 • Informacija o provedenim aktivnostima
 • Statut HIZ-a
 • Osobe ovlastene za zastupanje i predstavljanje HIZ-a i njegovih dijelova
 • POZIV ZA SKUPSTINU
 • IZVJESCE O OSTVARENJU GODISNJEG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA HIZ-a
 • PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 06. mj. 1998. - 06. mj. 1998.
 •  


   

  INFORMACIJA O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA

  Donosenjem Zakona o udrugama (N. N. 70/97.) do 15.01.1998. g. bilo je potrebno naciniti preustroj HIZ-a i Ministarstvu uprave pripremiti i podnijeti dokumentaciju neophodnu za preregistraciju, upis u registar udruga i pravo uporabe rijeci “Hrvatski”. Provedene su sve potrebne radnje kako bi se to i ostvarilo - formirano je Povjerenstvo za izradu prijedloga, odrzana je tematska sjednica Upravnog odbora (Osijek 06. i 07.11.1997.), pripremljen je novi Statut, kao i niz druge pratece dokumentacije (zahtjevi, izvodi iz zapisnika, obrazlozenja, popisi i dokaznice za osobe koje zastupaju i predstavljaju HIZ), odrzana je Skupstina HIZ-a (Zagreb, 16.12.1997.), s Ministarstvom uprave obavljane su intenzivne komunikacije sve dok nisu dobivena potrebna rjesenja ovog Ministarstva.

   

  Da podsjetimo, razmatrane su 3 varijante: 1. HIZ zadrzati kao jedinstvenu krovnu organizaciju sa slicnim dosadasnjim organizacijskim ustrojstvom, 2. dosadasnji HIZ podijeliti na niz manjih dijelova, samostalnih udruga i 3. HIZ ustrojiti kao savez udruga.

   

  Analizirajuci prednosti i nedostatke ovih varijanti Skupstina HIZ-a i dosadasnje udruge HIZ-a, odlucile su se za prvu varijantu koja je i provedena. Razlozi za takvu odluku bili su sljedeci: ona je zahtijevala minimalni administrativni postupak, vrlo je fleksibilna sa stajalista razlicitih organizacijskih mogucnosti i ne sputava svoje organizacijske dijelove, nastavlja dosadasnju tradiciju (zadrzava dosadasnje ime i skracenicu - HIZ), najjeftinije je rjesenje, dokazano je u praksi i omogucava jednostavan upravni i inspekcijski nadzor. Promjena koja je morala biti ucinjena jest u dijelu naziva i uporabe rijeci “zbor” umjesto “zajednica”.

   

  U nastavku se navodi Rjesenje Ministarstva uprave kojim se odobrava pravo uporabe rijeci “Hrvatska”, Rjesenje istog Ministarstva kojim se odobrava upis HIZ-a u registar udruga, novi Statut HIZ-a, kao i popis osoba ovlastenih za zastupanje i predstavljanje HIZ-a i njegovih dijelova.


  Na temelju clanka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 70/97. i 106/97.), Skupstina Udruge - Hrvatski informaticki zbor odrzana 16. prosinca 1997. donijela je

   

  S T A T U T

  UDRUGE - HRVATSKI INFORMATICKI ZBOR

   

  I. OPCE ODREDBE

   

  Clanak 1.

   

  Ovim Statutom utvrdjuje se: naziv, sjediste i podrucje na kojem djeluje Udruga - Hrvatski informaticki zbor (u daljem tekstu: Udruga); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruga; clanstvo i clanarina; prava, obveze i stegovna odgovornost clanova; unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, nacin odlucivanja, uvjeti i nacin izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti clanova; imovina i raspolaganje s mogucom dobiti; nacin stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slucaju prestanka rada Udruge.

   

  Clanak 2.

   

  Puni naziv Udruge je: Hrvatski informaticki zbor.

  Skraceni naziv glasi: HIZ.

  Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga moze rabiti i sljedece nazive na stranim jezicima:

  Croatian Information Tehnology Association

  Association croate d'informatique

  Kroatische Informatikverein

   

  Sjediste Udruge je u Zagrebu, Trg Mazuranica 8/III.

  Udruga djeluje na podrucju Republike Hrvatske.

  Udruga ima svojstvo pravne osobe i registrirana je pri Ministarstvu uprave.

  Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

   

  Clanak 3.

   

  Radi sto bolje povezanosti clanstva te boljeg rada, Udruga moze osnivati svoje ustrojstvene oblike.

  Ustrojstveni oblici Udruge nisu pravne osobe.

  Osnivanje i nacin rada ustrojstvenih oblika Udruge regulira se opcim aktom, kojeg donosi Skupstina Udruge.

   

  Clanak 4.

   

  Udruga ima pecat okruglog oblika promjera 35 mm na kojem je obodno ispisan njen puni naziv, a u sredini oboda je oznaka sjedista Udruge. Unutarnji dio pecata jest simbolicki prikaz suvremenih informacijskih tijekova. Ovaj dio podijeljen je na cetiri jednaka dijela, a u njenom sredisnjem dijelu ispisana je rijec INFORMATIKA.

   

  Clanak 5.

   

  Udruga moze suradjivati i uclanjivati se u slicne asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

   

  Clanak 6.

   

  Rad Udruge je javan.

  Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavjescivanjem clanova Udruge i putem javnog priopcavanja.

  Clanovi se o radu Udruge obavjestavaju dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Udruge, te elektronickim medijima (Internet).

  Predstavnici sredstava javnog priopcavanja mogu biti nazocni sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvjestavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

  Radi sto potpunijeg ostvarivanja javnosti rada u skladu s propisima o javnom informiranju Udruga izdaje svoje glasilo Bilten Informatika, a ima i svoje Web stranice na Internetu.

  Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodicne publikacije, zbornike radova i sl.) sukladno propisima o izdavackoj djelatnosti.

   

  II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

   

  Clanak 7.

   

  Cilj Udruge je poticanje, pomoc i razvitak informatike u Republici Hrvatskoj.

  Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog clanka Udruga ostvaruje sljedecim djelatnostima:

   

  III. CLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA

 • ODGOVORNOST CLANOVA
 • Clanak 8.

   

  Clanstvo u Udruzi jest redovno.

  Redovni clanovi Udruge jesu pravne osobe sa sjedistem u Republici Hrvatskoj koje podrzavaju djelatnost Udruge.

   

  Clanak 9.

   

  Odluku o prijemu u redovno clanstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku zahtjeva za prijem u Udrugu.

  Upravni odbor Udruge donosi odluku o obliku, sadrzaju i nacinu vodjenja registra.

   

  Clanak 10.

   

  Prava i obveze clanova su:

   

  Clanak 11.

   

  Clanstvo u Udruzi prestaje:

   

  Clanak 12.

   

  Clan Udruge moze biti iskljucen iz clanstva ako prekrsi odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroci ozbiljnu stetu Udruzi i njenom clanstvu.

  Odluku o iskljucenju donosi Upravni odbor Udruge na prijedlog Suda casti.

  Iskljuceni clan ima pravo zalbe Skupstini cija je odluka o iskljucenju konacna.

   

  IV. TIJELA UDRUGE

   

  Clanak 13.

   

  Tijela Udruge su:

 • 1. Skupstina

  2. Upravni odbor Udruge

  3. Predsjednik, podpredsjednici i tajnik Udruge

  4. Nadzorni odbor Udruge

  5. Strucni forumi (sekcije, skupine),

  6. Povjerenstvo za priznanja

  7. Sud casti

 • 8. Odbori i druga povremena tijela.

   

  Skupstina Udruge

   

  Clanak 14.

   

  Skupstina je najvise tijelo Udruge, a cine ju predstavnici pravnih osoba clanova Udruge, koje imenuje osoba ovlastena za zastupanje pravne osobe.

  Mandat Skupstine je 2 godine.

  Redovna Skupstina Udruge odrzava se najmanje jednom godisnje.

  Predsjednik Udruge moze sazvati Izvanrednu Skupstinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trecine ukupnog broja clanova Udruge, s time da se odmah predlozi dnevni red.

  Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupstinu na zahtjev predlagaca iz stavka 3. ovog clnaka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvati ce je predlagac.

  Na Izvanrednoj Skupstini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

  Predsjednik Udruge moze sazvati i Svecanu Skupstinu.

   

  Clanak 15.

   

  Sazivanje Skupstine cini se dostavljanjem pismenih poziva clanovima najmanje 7 dana prije odrzavanja sjednice.

  Poziv sadrzava podatke o mjestu i vremenu odrzavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda s obrazlozenjem. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

   

  Clanak 16.

   

  Skupstini predsjedava predsjednik Udruge.

  Na pocetku rada Skupstine utvrdjuje se kvorum za koji je potrebno vise od 50% predstavnika u odnosu na ukupni broj clanova Udruge.

  Ukoliko Skupstina nema kvoruma, u roku od 8 dana saziva se nova sjednica Skupstine.

  Skupstina moze donositi pravomocne odluke ukoliko prijedloge koji proizlaze iz dnevnog reda podrzi vise od 50% predstavnika clanova Udruge.

  Druga pitanja u svezi s radom Skupstine utvrdjuju se Poslovnikom.

   

  Clanak 17.

   

  Skupstina Udruge:

   

  Clanak 18.

   

  Skupstina moze razrijesiti Upravni odbor i predsjednika Udruge i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorace svoja ovlastenja ili ne izvrsavaju savjesno povjerene obveze. Ukolio razrjesava cijeli Upravni odbor Skupstina tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrjesava pojedine clanove Upravnog odbora, Skupstina bira nove clanove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u ciji su sastav birani.

  Upravni odbor odgovara za svoj rad Skupstni.

  Clan Upravnog odbora moze zatraziti svoje razrjesenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je duzan obavljati svoju duzost do donosenja odluke o razrjesenju. Skupstina je duzna donijeti odluku o zahtjevu za razrjesenje na prvoj sjednici.

   

  Upravni odbor

  Clanak 19.

   

  Upravni odbor ima 15 do 20 clanova koje Skupstina bira na vrijeme od 2 godine.

  Broj clanova Upravnog odbora Udruge ovisi o programu rada Udruge.

  Upravni odbor Udruge:

   

  Sjednice Upravnog odbora odrzavaju se prema potrebi. Sjednica se moze odrzati ukoliko je nazocna vecina clanova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke odnose se vecinom nazocnih clanova.

   

  Predsjednik, dopredsjednici i tajnik Udruge

   

  Clanak 20.

   

  Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupstine te odgovara za zakonitost njenog rada.

  Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupstine i predsjednik Upravnog odbora.

  Predsjednik Udruge:

   

  Clanak 21.

   

  Udruga ima tri dopredsjednika.

  Dopredsjednici pomazu predsjedniku Udruge u ostvarenju ciljeva i programa rada Udruge.

  Djelokrug dopredsjednika Udruge jest:

  Dopredsjednici pomazu predsjedniku Udruge u obavljanju i drugih poslova koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.

   

  Clanak 22.

   

  Tajnik Udruge:

   

  Nadzorni odbor

   

  Clanak 23.

   

  Nadzorni odbor ima 4 clana koje bira Skupstina na vrijeme od 2 godine.

  Clan Nadzornog odbora ne moze biti clan Upravnog odbora.

  Nadzorni odbor pravovaljano odlucuje ako je sjednici nazocna natpolovicna vecina njegovih clanova, a pravovaljane odluke donosi vecinom glasova nazocnih clanova.

  Predsjednika Nadzornog odbora, biraju njegovi clanovi, saziva sjednice Odbora, rukovodi radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupstina.

  Clanovi Nazornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupstini.

   

  Clanak 24.

   

  Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

   

  Clanak 25.

   

  Nadzorni odbor ima pravo zatraziti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki clan Udruge duzan je bez odgadjanja omoguciti uvid u zatrazenu dokumentaciju i podatke i dati trazene obavijesti.

  Clanovi Nadzornog odbora mogu biti nazocni sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlucivanja.

  Nadzorni odbor moze zatraziti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupstine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvrsavanju poslova ili povrede Statuta i drugih opcih akata Udruge.

   

  Clanak 26.

   

  Na nacin i postupak razrjesenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog clana primjenjuju se odredbe clanka 18. ovoga Statuta.

   

  Strucni forumi (sekcije)

   

  Clanak 27.

   

  Udruga moze osnovati i strucne forume (sekcije) u cilju rjesavanja nekih specificnih strucnih problema od interesa za dio clanova.

  Strucnim forumima (sekcijama) se prosiruje, unapredjuje i produbljava ostvarenje osnovnih ciljeva Udruge.

   

  Clanak 28.

   

  Strucni forumi (sekcije) Udruge su:

  Udruga moze osnovati i druge strucne forume (sekcije).

   

  Nacin formiranja

   

  Clanka 29.

   

  Inicijativu za osnivanje drugih strucnih foruma (sekcija) moze pokrenuti Upravni odbor ili clanovi zainteresirani za neko konkretno specijalisticko podrucje.

  Upravni odbor imenuje predsjednika inicijativnog odbora.

  Za osnivanje strucnog foruma (sekcije) potrebno je odrzati Skup osnivaca.

  Clanom strucnog foruma (sekcije) postaje se potpisom pristupnice i uplatom godisnjeg doprinosa.

  Nacin rada

   

  Clanak 30.

   

  Strucni forum (sekcija) odredjuje nacin i program rada u skladu s ovim Statutom i drugim opcim aktom Udruge.

  Sukladno svojim potrebama strucni forum (sekcija) donosi svoje akte (poslovnik ili sl.), kojim se poblize utvrdjuju ciljevi, prava i obveze, ustrojstvo i nacin financiranja, te izabiru svoja tijela.

  Akti foruma (sekcije) ne smiju biti u suprotnosti sa Statutom Udruge.

   

  Predsjednik strucnog foruma (sekcije)

   

  Clanak 31.

   

  Strucni forum (sekciju) predstavlja njen predsjednik.

  Predsjednika strucnog foruma (sekcije) bira Skup osnivaca.

  Predsjednik strucnog foruma (sekcije) predlaze nacin njegovog rada.

  Predsjednik strucnog foruma (sekcije) clan je Upravnog odbora Udruge po duznosti.

   

  Priznanja

   

  Clanak 32.

   

  Za uspjesne rezultate u promicanju i unapredjivanju informacijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Udruga dodjeljuje priznanja svojim zasluznim clanovima.

   

  Clanak 33.

   

  Odluku o dodjeli priznanja donosi Povjerenstvo za priznanja u skladu s Pravilnikom o priznanjima i usvojenim kriterijima.

   

  Clanak 34.

   

  Povjerenstvo za priznanja imenuje Skupstina.

  Povjerenstvo se sastoji od 5 clanova.

  Mandat Povjerenstva traje dvije godine.

  Nacin rada Povjerenstva poblize se uredjuje Pravilnikom o priznanjima.

   

  Sud casti

   

  Clanak 35.

   

  U cilju zastite ugleda i etike struke, te zbog objektivnog prosudjivanja u mogucim sporovima medju clanicama, u Udruzi djeluje Sud casti.

  Sud casti imenuje Skupstina iz redova clanova Udruge, a cini ga pet clanova.

  Imenovani clanovi izmedju sebe biraju predsjednika.

  Mandat clanova Suda casti traje dvije godine.

   

  Clanak 36.

   

  Nacin rada Suda casti uredjuje se poslovnikom.

   

  Odbori i druga povremena tijela

   

  Clanak 37.

   

  Odbori i druga povremena tijela obavljaju poslove i zadace za koje su osnovani i o tome podnose izvjesca Upravnom odboru.

   

  V. IMOVINA UDRUGE, NACIN POSLOVANJA I OBAVLJENJE ORGANIZACIJSKIH, FINANCIJSKIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

   

  Clanak 38.

   

  Imovinu Udruge cine prihodi koje ona ostvaruje od:

   

  Clanak 39.

   

  Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

  Svi prihodi i rashodi odredjuju se financijskim planom koji se donosi za jednu poslovnu godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

  Po zavrsetku godine sastavlja se godisnji obracun.

  Predsjednik Udruge i osobe koje Skupstina ovlasti imaju naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

   

  Clanak 40.

   

  Strucni forumi (sekcije) Udruge mogu financirati svoje aktivnosti i iz svojih izvora financiranja.

  Poslovanje strucnih foruma (sekcija) vodi se po mjestima troskova.

  O raspolaganju imovinom strucnog foruma (sekcije) brine se njen predsjednik.

   

  Clanak 41.

   

  Obavljanje organizacijskih, financijskih i administrativnih poslova za potrebe Udruge cini clanica Udruge kojoj se ti poslovi povjere.

  Odluku o tome donosi Upravni odbor Udruge.

  Medjusobne obveze Udruge i njene clanice u pogledu obveza iz stavka 1. ovog clanka odredjuju se ugovorom.

  Direktor clanice kojoj se ugovorom povjere organizacijski, financijski i administrativni poslovi clan je Upravnog odbora Udruge.

   

  VI. STATUT I DRUGI OPCI AKTI

   

  Clanak 42.

   

  Statut je temeljni opci akt Udruge i svi drugi opci akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

  Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrdjuje Upravni odbor Udruge i upucuje ga na raspravu clanovima Udruge.

  Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrdjuje prijedlog Statuta.

   

  Clanak 43.

   

  Tumacenje odredaba Statuta daje Skupstina Udruge.

   

  Clanak 44.

   

  Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uredjena Statutom, a zahtjevaju podrobnu razradu, uredjuju se opcim aktima koje donosi Skupstina Udruge.

   

  VII. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

   

  Clanak 45.

   

  Udruga prestaje odlukom Skupstine i u slucajevima propisanim Zakonom.

  U slucaju prestanka imovina Udruge pripada njenim osnivacima.

   

  Clanak 46.

   

  Ovaj Statut stupa na snagu danom donosena, a primjenjuje se danom upisa u registar pri Ministarstvu uprave.

  Statut potpisuje imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastorucnim potpisom osoba ovlastena za zastupanje Udruge.

   

  Predsjednik Udruge

  Mr. sc. Marijan Frkovic

   

   IMENA OSOBA OVLASTENIH ZA

  ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE HIZ-a

  I NJEGOVIH DIJELOVA

   

  Na osnovi Zakona o udrugama (N. N. 70/97.), clanak 16., Statuta HIZ-a, clanak 16. i odluke Skupstine HIZ-a od 16.12.1997. g. sljedecim osobama potvrdjuju se ovlastenja za zastupanje i predstavljanje HIZ-a.

   

 •  
 • 1. Mr. sc. Marijan Frkovic, JMBG: 0711945370002.

  Predsjednik Udruge ovlascuje se za zastupanje i predstavljanje Udruge.

  2. Prof. dr. sc. Zdravko Krakar, JMBG: 2802945370005.

  Direktor clanice koja obavlja organizacijske, financijske i administrativne poslove, ovlascuje se za predstavljanje udruge i provedbu odluka Skupstine, Upravnog odbora i predsjednika u svezi s programom rada, te materijalnim i financijskim poslovanjem Udruge.

  Kao predsjednik strucnog foruma za sustave kvalitete u informatici u RH (HIZ-HrQA INFO) ovlasten je za predstavljanje ovog foruma.

  3. Silvana Tomic Rotim, JMBG: 1809971335154.

  Poslovna tajnica Udruge ovlascuje se za provedbu odluka Skupstine, Upravnog odbora i predsjednika Udruge u dijelu organizacijskih, financijskih i administrativnih poslova.

  4. Prof. dr. sc. Mario Zagar, JMBG: 3001952330079.

  Predsjednik Strucnog foruma za otvorene sustave u RH (HIZ-HrOpen) ovlascuje se za predstavljanje ovog ustrojbenog dijela Udruge.

  5. Ivan Maglic, JMBG: 0412963330029.

  Predsjednik Strucnog foruma za korisnike Oracle tehnologije u RH (HIZ-HrOUG) ovlasten je za predstavljanje ovog ustrojbenog dijela Udruge.

  6. Nikoleta Punek, JMBG: 2507942335045.

  Predsjednica Strucnog foruma za informatizaciju sporta u RH (HIZ-SportHIS) ovlastena je za predstavljanje ovog ustrojbenog dijela Udruge.

  7. Aaron Nagyvegi, JMBG: 0111942300006.

  Predsjednik Strucnog foruma za GIS sustave u RH (HIZ-HrGIS) ovlasten je za predstavljanje ovog ustrojbenog dijela Udruge.

  8. Boris Drazenovic, JMBG: 1105958310501.

  Predsjednik Strucnog foruma za korisnike Progress alata u RH (HIZ-HrPUG) ovlasten je za predstavljanje ovog ustrojbenog dijela Udruge.


 • HRVATSKI INFORMATICKI ZBOR

  10000 ZAGREB, Trg Mazuranica 8/III

 • Broj: 80/1-1998.

  Zagreb, 20. svibanj 1998.

  Na osnovi clanka 19. i clanka 20. Statuta HIZ-a, Upravni odbor HIZ-a temeljem odluke od 20. svibnja 1998. saziva redovitu godisnju skupstinu HIZ-a

 • dana 04. lipnja 1997. (cetvrtak) u Opatiji, hotel Adriatic

  (Kongresna dvorana)

   

  Za ovu Skupstinu predlaze se sljedeci

   

  dnevni red:

   

  I Okrugli stol “Problem godine 2000.”

 • Kongresna dvorana, pocetak u 1200 sati.
 • II Strucni dio Kongresna dvorana, pocetak u 1800 sati.
 • 1. Uloga clanica HIZ-a u realizaciji programa “Problem 2000.”

  2. Problematika zastite autorstva programske opreme u RH

  3. Provedba preporuka za uporabu normi za kodne sustave u Hrvatskoj (hrvatskih grafema)

 • Informacije o ovim temama navedene su u obrazlozenju dnevnog reda.

   

  III Izvjestajno radni dio Kongresna dvorana, pocetak nakon dovrsetka strucnog dijela.
 • 1. Informacija o provedenim radnjama uskladjivanja organizacije HIZ-a sa Zakonom o udrugama

  2. Izvjesce o radu i poslovanju HIZ-a za razdoblje 06. mj. 1997.- 06. mj. 1998.

  3. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a za razdoblje 06. mj. 1998.
  - 06. mj. 1999.

  4. Odluka o dodjeli posebnog priznanja zasluznim clanovima HIZ-a

  5. Razno.

 • Obrazlozenje dnevnog reda navedeno je u nastavku.

 • Predsjednik HIZ-a

  Mr. sc. Marijan Frkovic, v.r.

 • OBRAZLOZENJE

   

   

  Okrugli stol Kongresna dvorana, pocetak 04.06.1998. u 1200 sati.

  Postoje mnoga upozorenja da ce godine 2000. doci do raspada sadasnjih informacijskih sustava buduci da racunala nece biti u stanju ispravno funkcionirati (nakon 31.12.1999. g. polje datuma biti ce 00), Ova cinjenica izazvat ce probleme u funkcioniranju poslovnih sustava, ali i u uporabi brojnih uredjaja (dizala, kucanskih aparata, vozila, programibilnih proizvodnih linija, itd.).

  Vlada RH osnovala je odgovarajuce Povjerenstvo s ciljem davanja smjernica korisnicima informacijskih tehnologija. Dana 19. svibnja o. g. u Hrvatskoj gospodarskoj komori odrzan je i strucni skup na ovu temu.

  Namjera okruglog stola u okviru savjetovanja CASE 10 jest informirati se o priprema koje u tom pogledu provode IBM Hrvatska, Infosistem (UNISYS), Microsoft Hrvatska, ORACLE Hrvatska, PLATINUM Hrvatska, i dr., ciji su strucnjaci pozvani na ovaj sastanak, kao i aktivno sudjelovati u njegovom radu (pitanja, prijedlozi, sugestije).

  Voditelj Okruglog stola je mr. sc. Marijan Frkovic, clan Vladinog Povjerenstva i direktor Sektora za informatiku i statistiku Hrvatske gospodarske komore.

  Na osnovi spoznaja dobivenih organizacijom Okruglog stola na ovu temu, predlozit ce se konkretne aktivnosti za rjesenje ovog problema.

   

  Strucni dio Kongresna dvorana, pocetak 04.06.1998. u 1800 sati.

   Tema 1. Uloga clanica HIZ-a u realizaciji “Problema 2000.”

 • O dosadasnjim spoznajama o ovom problemu kao i ulozi clanica HIZ-a, izvjestit ce mr. sc. Marijan Frkovic
 • Tema 2. “Problematika zastite autorstva programske opreme u RH”

 • Problematika zastite autorstva programske opreme i u RH postaje sve aktualnija. Postupno prodiranje pozitivne europske i svjetske prakse (Direktiva o zastiti softverskih djela) i u ovom podrucju u RH, porast vlastitih spoznaja o potrebi zastite autorstva ovih djela, kao i odredbe Krivicnog zakona, nalazu potrebu kontinuirane aktualizacije ovog problema.

  Priopcenje o trenutacnom stanju u svijetu i RH u svezi ove teme i ulozi clanica HIZ-a kao predstavnik BSA udruge podnijeti ce Goran Radman, direktor Microsoft Hrvatska d.o.o.

 • Tema 3. “Provedba preporuka za uporabu normi za kodne sustave u Hrvatskoj (hrvatskih grafema)”

 • R. Gospodnetic u ime strucnog Povjerenstva koje je izradilo navedene preporuke izvjestit ce o radnjama neophodnim da se one prihvatile kao konacni stav HIZ-a i provedu u njenim clanicama. Preporuke su navedene u Biltenu 2/97.
 • Izvjestajno radni dio Kongresna dvorana, pocetak 04.06.1998. nakon dovrsetka strucnog dijela.

  Tocka 1. Informacije o provedenim radnjama uskladjivanja organizacije HIZ-a sa Zakonom o udrugama

 • Informacija o aktivnostima uskladjivanja ustrojstva HIZ-a sa Zakonom o udrugama navedena je u Biltenu 1/98., str. 1-21. Obrazlozenje ce dati
  dr. sc. Zdravko Krakar.
 • Tocka 2. Izvjesce o radu i poslovanju HIZ-a za
  razdoblje 06. mj. 1997. - 06. mj. 1998.

 • Izvjesce o radu i poslovanju HIZ-a u protekloj poslovnoj godini navedeno je u Biltenu 1/98., str. 24-29, a obrazlozit ce ga predsjednik HIZ-a mr. sc. Marijan Frkovic i predsjednici foruma (dosadasnjih udruga).
 • Tocka 3. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a
  za razdoblje 06. mj. 1998. - 06. mj. 1999.

 • Prijedlog ovog programa rada i poslovanja naveden je u Biltenu 1/98., str. 31-35, a obrazlozit ce ga predsjednik HIZ-a mr. sc. Marijan Frkovic.
 •  

   

  1. IZVJESCE O REALIZACIJI PROGRAMA I PLANA RADA

  POSLOVA OD ZAJEDNICKOG INTERESA

   

  Planom rada HIZ-a za razdoblje 06. mj. 1997. - 06. mj. 1998. bile su predvidjene aktivnosti od interesa za sve njene clanice. Ovaj plan ukljucivao je 4 skupine djelovanja:

   

  3.1. Izrada strucnih materijala

   

  Kao izrada potencijalnih strucnih materijala ciji je cilj reafirmacija informatike u RH, bile su kandidirane sljedece teme: izrada preporuka za uporabu normi za kodne sustave u RH (hrvatske grafeme), stanje organiziranosti informatike, razvitak hrvatske informatike u kontekstu europskog informacijskog drustva, smjernice za izradu etike struke, te uloga poslovodstva u upravljanju informatizacijom.

  Upravni odbor HIZ-a bio je ovlasten voditi brigu o redosljedu realizacije ovih strucnih materijala, sto je izmedju ostalog ovisilo i o raspolozivim financijskim sredstvima.

  Kako su tijekom godine prikupljena nedostatna sredstva (stanje naplate clanarine je oko 60%), Upravni odbor je fokusirao 2 teme: izradu i provedbu preporuka za uporabu normi za kodne sustave u RH, kao i izradu strucnog materijala o stanju organiziranosti informatike u RH.

  Strucno povjerenstvo u sastavu R. Gospodnetic (ZI5), D. Simunovic (HTV) i
  Z. Kurjan (Badel) razradilo je sve potrebne strucne podloge i izradilo takve preporuke koje su objavljene u Biltenu 2/97 i nekim strucnim publikacijama (Infotrend, Bilten Oracle udruge). Cjelokupni strucni materijali dostupni su i na Internet-ovoj adresi www.open.hr/hiz.

  Sljedi njihova provedba u praksi.

  ZIH je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i tvrtkom Infotrend nacinio analizu stanja organiziranosti informatike u RH. Cilj ove analize bio je ispitati stvarni broj informatickih tvrtki u ovom trenutku u RH, njihovu velicinu, pretezitu djelatnost, ekonomsku snagu i distribuciju po zupanijama. Takva analiza jest podloga mnogim potencijalnim aktivnostima, npr.: marketiranju samog HIZ-a (potencijalne nove clanice), razvoju poduzetnistva, poveziranju s potencijalnim partnerima u inozemstvu, itd. Rezultati ove analize zakljucno se oblikuju i oni ce uskoro biti raspolazivi na Interent-ovoj adresi HIZ-a.

  1.2. Preustroj HIZ-a

   

  Tijekom godine ocekivalo se donosenje Zakona o udrugama temljem kojeg se ocekivala i obveza preustroja HIZ-a. Detaljne informacije o provedenim radnjama navedene su u ovom Biltenu, str. 1-21.

   

  1.3. Organizacijski i drugi poslovi od zajednickog interesa

   

  1.3.1. Afirmacija djelovanja HIZ-a

   

 •  
 • Vlastitom afirmacijom HIZ doprinosi i afirmaciji informatike. U tom cilju izradjeni su i odgovarajuci marketinski materijali. Takodjer, postavljene su i WWW stranice na Internetu i otvoren je pretinac za incijative, prijedloge, pitanja i sl., koja mogu inicirati clanice HIZ-a.
 • 1.3.2. Rad organa HIZ-a

 • Odrzane su 2 sjednice Skupstine, 4 sjednice Upravnog odbora, te 2 sjednice Komisije za priznanja. Pored toga, odrzani su i drugi sastanci koji su proizlazili iz programa HIZ-a.
 • 1.3.3. Organiziranje savjetovanja, seminara i predavanja

 • Vec po tradiciji HIZ je sudjelovao u organizaciji sljedecih skupova:
 •  

  1.3.4. Gostovanje HIZ-a u zupanijama

 • Planirano je organizirati strucni posjet dvjema zupanijama. Realizirana je jedna takva posjeta Osjecko-baranjskoj zupaniji u sklopu koje su gospodarstvenicima ove Zupanije odrzana strucna predavanja na teme: elektronicko poslovanje putem Interneta, informacijski servisi Hrvatske gospodarske komore i sustavi kvalitete u informatici.
 • 1.3.5. Informacijske usluge clanicama

 • Stalno je azurirana baza podataka o clanicama HIZ-a i njenim forumima, sto sluzi za potrebu analiza, vodjenje politike HIZ-a i organizatorima savjetovanja.
 • 1.3.6. Dodjela priznanja

 • U skladu s Pravilnikom o dodjeli priznanja i ove godine zasluznim organizacijama (6) i pojedincima (10) dodijelena su priznanja Plaketa Informatika. Njihovo svecano urucivanje bilo je na Skupstini odrzanoj 16.12.1997. g. u Zagrebu (GZAOP).
 • 1.3.7. Izdavanje Biltena Informatika

 • Publicirana su 2 Biltena Informatika, koji su raspolozivi i na Internet adresi:

  http://www.open.hr/hiz

 • 1.3.8. Aktivnosti poslovne tajnice HIZ-a

 • Prema Statutu duznost poslovne tajnice jest komunicirati s clanicama HIZ-a i njenim udrugama, pripremati rad organa HIZ-a, voditi dokumentaciju HIZ-a i predlagati poboljsanja nacina djelovanja HIZ-a, sto je trajna zadaca u mandatnom razdoblju, koja je i ostvarivana.
 • 1.3.9. Vodjenje poslovanja HIZ-a i njenih udruga

 • HIZ kao pravna osoba duzna se pridrzavati svih zakonskih propisa. Za HIZ kao cjelinu obavljeni su svi potrebni pravni, financijski, administrativni i tehnicki poslovi. Ovi poslovi ostvaruju se u dnevnoj operativnoj dinamici kao i periodicnoj dinamici koju odedjuju propisi ili potrebe udruga.
 • 1.3.10. Inicijalizacija osnivanja novih udruga

 • Pokrenuta je inicijativa za osnivanjem udruge za racunalnu zastitu. Cilj takve udruge jest podici razinu spoznaja u RH o medjunarodnim standardima i programima koji se danas vec primijenjuju u razvijenim zemljama, formirati nacionalnu organizaciju za ovu problematiku i uclaniti se na ISACA-u svjetsku organizaciju koja objedinjava nacionalna tijela.

  Odrzan je i osnivacki sastanak clanica zainteresiranih za ovu problematiku i koje su svoje djelovanje zapocele u okviru HrOpen.

 • 1.4. Poslovi za strucne udruge

   

 •  
 • Novim ustrojstvom HIZ-a aktivnost se znacajnim dijelom prenosi na strucne udruge. ZIH je tijekom godine davao svu potrebnu logisticku potporu udrugama HIZ-a. Ovu potporu cinilo je vodjenje samostalnog poslovanja svih udruga i obavljanje svih drugih radnji koje proizlaze za potrebe upravnog i inspekcijskog nadzora.
 • 2. INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA

  STRUCNIH UDRUGA (FORUMA, SEKCIJA)

   

  Planove rada strucnih udruga odredjuju i realiziraju samostalno one same. U ovom izvjescu sazeto se navode njihove aktivnosti kako bi se upotpunio pregled cjelokupnog programa djelovanja HIZ-a.

   

  HrOpen

   

  U poslovnoj godini aktivnost ove udruge bila je usmjerena narocito na:

  Vodjena je posebna briga i o jacanju suradnje s organizacijom Usenix, drzavnom agencijom CARNet, te s HPT-om.

   

  HrQA INFO

   

  Nastavljeno je pracenje razvoja metoda procjene zrelosti u proizvodnji programske opreme (CMM, Bootstrap i Spice/ISO 15504). Detaljno je analizirana i nova verzija norme ISO 9000-3. Kao rezultat djelovanja Centra za kvalitetu koji djeluje u okviru ZIH Grupe, nastali su sljedeci strucni materijali (skripta): Sustavi kvalitete - metodoloske osnove, Suvremeno vodjenje informatickih projekata i sustavi kvalitete, Planiranje i nadzor ostvarenja kvalitete, Validacija, verifikacija i testiranje softvera, te Evaluacija softvera.

  Nizu informatickih organizacija koje su to trazile davane su strucne konzultacije. U razlicitim prigodama odrzano je 15 predavanja i 6 radionica u svezi pojedinih tema sustava kvalitete u informatici.

  Udruga se afirmirala kao sredisnje mjesto za sirenje spoznaja o potrebi uvodjenja sustava kvalitete u hrvatsku informatiku i metodama kojima se to postize.

   

  Hr OUG

   

  Rad udruge i u ovoj godinia bio je usmjeren na one aktivnosti koje su u dosadasnjoj praksi clanicama udruge bile najinteresantnije. Pojacana je strucna pomoc clanicama, od 01.-04.10.1997. g. u Lovranu je organizirana konferencija Oracle korisnika. Bilo joj je nazocno 140 sudionika, a uz korisna predavanja i diskusije konferencija je bila i prigoda za druzenje i razmjenu iskustava. Tiskan je i drugi broj biltena Udruge.

   

  Hr GIS

   

  Pokrenuta je aktivnost izrade nacionalnih standarda u GIS-u, intenzivirano je ukljucivanje u medjunarodne forume s punopravnim clanstvom, organizirane su izlozbe radova clanica udruge (Zagreb, Osijek, Pula), prikupljene su i distribuirane vrijedne publikacije o GIS-u, itd.

  Posebno znacajne aktivnosti jest strucna ekskurzija u Poljsku i sudjelovanje GIS udruge na strucnom skupu u Krakovu kao i vec zapocete pripreme za skupove GIS Croatia 1999. (Pula, Rovinj) i GIS Croatia 2000. (Zagreb, Osijek, Pula, Rovinj).

   

  SportHIS

   

  Udruga brine o informatizaciji sporta u RH upucivanjem na standardizaciju informatickih rjesenja, povezivanjem podataka u nadleznosti zakonski odredjenih obveznika i sagledavanjem potreba. U ovom trenutku ima odredjenih poteskoca koje proizlaze iz novog Zakona o sportu i promjena u Hrvatskom olimpijskom odboru, a sto se reflektira na nacin njenog rada i dinamiku poslova.

   

  HrPUG

   

  Udruga je nastavila animaciju novih clanica, organizirana je redovna godisnja konferencija po temama koje su interesantne njenim clanicama, nastavila se suradnja s visokoskolskim ustanovama i pristupilo se organiziranju timova za testiranje betta verzija novih Progress proizvoda.

   

  3. IZVJESCE O POSLOVANJU

   

  1. POSLOVI STRUCNIH UDRUGA

   

  HrOpen

   

  Program rada cine sljedece aktivnosti:

   

  HrQA INFO

   

  Program rada cine sljedece aktivnosti:

   

  HrGIS

   

  Program rada cine sljedece aktivnosti:

   

  HrOUG

   

  Plan rada vrlo je slican dosadasnjim aktivnostima: ostvarivat ce se strucna pomoc clanicama, odrzat ce se godisnja konferencija korisnika kojom prilikom ce se organizirati i godisnja skupstina clanica (Lovran, 07.-10.10.1998.), publicirat ce se 3. broj Biltena i ciniti druge radnje koje ce zahtijevati clanice foruma (udruge).

   

  HrPUG

   

  Forum (udruga) zeli i dalje siriti broj svojih clanica, pojacat ce organizirani nastup prema Progress-u, odrzat ce svoju godisnju konferenciju, davati ce strucnu pomoc svojim clanicama, te provoditi druge potrebne aktivnosti.

   

  SportHIS

   

  Daljnji doprinos informatizaciji hrvatskog sporta SportHIS vidi kroz sljedece globalne aktivnosti:


   

   

  2. PRIJEDLOG POSLOVA OD ZAJEDNICKOG INTERESA

   

  Program rada na razini HIZ-a odnosi se na aktivnosti od interesa za sve njene clanice. Ovaj program ukljucuje 3 skupine djelovanja:

   

  2.1. Strucni projekti/elaborati ciji je cilj unapredjenje informaticke struke

   

  Reafirmacija informatike i unapredjenje njene primjene u RH, kontinuirana je zadaca HIZ-a. Moze se ciniti na razlicite nacine, a narocito inicijalizacijom i izradom odgovarajucih strucnih projekata i elaborata. Vec je tijekom prosle poslovne godine kandidirano vise vaznih tema, od kojih su neke djelomicno i realizirane.

  Za ovu poslovnu godinu predlazu se sljedece teme:

   

  2.2. Logisticki poslovi strucnim forumima/sekcijama
  (dosadasnjim udrugama)

   

  ZIH kao logisticka organizacija HIZ-a pruzati ce svu potrebnu potporu strucnim forumima HIZ-a.

  Zakonom o udrugama (N. N. 70/97.), cl. 26. i 27. bitno je poostren tzv. upravni i inspekcijski nadzor rada udruga.

  Takodjer i Zakon o porezu na dodanu vrijednost (N. N. 47/97.), kao i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost predvidjaju adekvatno vodjenje poslovanja i neprofitnih organizacija u sustavu PDV. Vodit ce se racuna da rad strucnih foruma u potpunosti bude u skladu s ovim i drugim propisima.

   

  2.3. Organizacijski i drugi poslovi od zajednickog interesa

   

  2.3.1. Rad organa HIZ-a

  Planira se odrzati 2 sjednice Skupstine, 4 sjednice Upravnog odbora, te po 1 sjednica Komisije za priznanja i Suda casti. Pored toga, odrzat ce se niz drugih sastanaka koji ce proizaci iz ovog programa.

   

  2.3.2. Organiziranje savjetovanja, seminara i predavanja

  Vec po tradiciji HIZ ce sudjelovati u organizaciji sljedecih skupova: