BILTEN

Broj: 1/2000. svibanj 2000.

HIZ

HRVATSKI INFORMATIČKI

ZBOR

http://www.open.hr/hiz

   

 

S A D R Ž A J

 

POZIV ZA SKUPŠTINU

 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA HIZ-a

 

IZBORI ORGANA HIZ-a

 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 06. mj. 2000. - 06. mj. 2001.

 

PRILOG IZRADI STRATEGIJE RAZVITKA RH
– Uloga i značaj informatizacije

 

HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR

10 000 ZAGREB, Trg Mažuranića 8/III

Broj: 49/1-2000.

Zagreb, 11. svibanj 2000.

 

 

Na osnovi članka 19. i članka 20. Statuta HIZ-a, Upravni odbor HIZ-a temeljem odluke od 10. svibnja 2000. saziva izbornu godišnju skupštinu HIZ-a

dana 08. lipnja 2000. (četvrtak) u Opatiji, hotel Adriatic

(Kongresna dvorana) u 1700 sati.

Za ovu Skupštinu predlaže se sljedeći

  dnevni red:

I.

Stručni dio

Kongresna dvorana, početak u 1700 sati.

 1. Kako do strategije razvoja hrvatske informatike?  
 2. Hrvatsko gospodarstvo i elektronička trgovina.

 3. Hrvatska informatika i međunarodne norme. Informacije o ovim temama navedene su u obrazloženju dnevnog reda.

   

  II.

  Radni i izborni dio

  Kongresna dvorana, početak nakon dovršetka stručnog dijela.

  1. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za razdoblje 06. mj. 1999.- 06. mj. 2000.

  2. Izbor organa HIZ-a 2.1. Razrješnica dosadašnjim organima 2.2. Predlaganje i izbor predsjednika HIZ-a 2.3. Predlaganje i izbor drugih organa HIZ-a 3. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a za razdoblje 06. mj. 2000.
  - 06. mj. 2001.

 4. Razno

Obrazloženje dnevnog reda navedeno je u nastavku.

 

Predsjednik HIZ-a

Mr. sc. Marijan Frković, v.r.

OBRAZLOŽENJE

 

Stručni dio

Kongresna dvorana, početak 08.06.2000. u 1700 sati.

 

Tema 1. Uvodničar u ovu temu biti će predstavnik Radne skupine Predsjednika Republike za izradu prijedloga strategije informatizacije u RH. Izvijestit će o razlozima zbog kojih je Ured Predsjednika osnovao ovu Radnu skupinu, te upoznati članove Skupštine s tijekom rada i očekivanim rezultatima.

 

Tema 2. Uvodničar u ovu temu biti će mr. sc. Marijan Frković koji će izvijestiti o utjecaju elektroničke trgovine na hrvatsko gospodarstvo i društvo, te u kontekstu Akcijskog plana i Prodi-eve inicijative, prikazati što čeka hrvatsku informatiku.

 

Tema 3. Uvodničar u ovu temu biti će Ratko Gospodnetić, predsjednik Tehničkog odbora za IT Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Predstaviti će se međunarodni sustav normizacije u informatici, te izvijestiti o radnjama koje se poduzimaju u Hrvatskoj da se međunarodne norme prihvate kao nacionalne norme.

   

Radni i izborni dio

Kongresna dvorana, početak 08.06.2000. nakon dovršetka stručnog dijela.

 

Točka 1. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za
razdoblje 06. mj. 1999. - 06. mj. 2000.

Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za proteklu poslovnu godinu podnijeti će mr. sc. M. Frković, predsjednik HIZ-a. Prijedlog ovog Izvješća naveden je u ovom Biltenu, od str. 4. Očekuje se da predsjednici stručnih foruma izvjeste o radu svojih tijela.

Izvješće o poslovanju kao i izvješće Nadzornog odbora navedeno je u ovom Biltenu, str. 11. i str. 12.

 

Točka 2. Izbori organa HIZ-a

2.1. Razrješnica dosadašnjim organima u HIZ-u

Temeljem Statuta HIZ-a, članak 19. i članak 31. sadašnjem predsjedniku HIZ-a mr. sc. Marijanu Frkoviću, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Sudu časti i Povjerenstvu za priznanja izašao je dvogodišnji mandat.

Predlaže se da Skupština ovim organima na osnovi Izvješća o radu i poslovanju, te Izvješća Nadzornog odbora dade razrješnicu.

 

2.2. Prijedlog za izbor predsjednika HIZ-a

Pozitivno ocjenjujući dosadašnju aktivnost mr. sc. Marijana Frkovića, Upravni odbor HIZ-a predlaže Skupštini da ga se ponovno izabere na istu dužnost i u izbornom periodu 06. mj. 2000. – 06. mj. 2002.

 

2.3. Predlaganje sastava Upravnog odbora, Nadzornog odbora,
Suda časti i Povjerenstva za priznanja

Upravni odbor HIZ-a u novom mandatnom razdoblju činit će:

Na osnovi Statuta HIZ-a, članak 24., članak 31. i članak 33., predsjednik HIZ-a predlaže Upravnom odboru imenovanje 3 dopredsjednika i poslovnog tajnika iz sustava kojeg izabere Skupština. Upravni odbor HIZ-a na svojoj sjednici od 10.05.2000. g. istaknuo je svoju kandidaturu za izbor 10 članova Upravnog odbora koje bira Skupština, kao i prijedloge sastava Nadzornog odbora, Suda časti i Povjerenstva za priznanja, što je vidljivo od str. 21. ovog Biltena.

 

Točka 3. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a
za razdoblje 06. mj. 2000. - 06.
mj. 2001.

Prijedlog programa rada HIZ-a za sljedeću poslovnu godinu koji je u ovom Biltenu naveden od str. 13., obrazložit će predsjednik HIZ-a. Kroz raspravu se očekuje konstruktivni doprinos članica poboljšanju ovog prijedloga.

 

 

 

1. INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA
RADA STRUČNIH FORUMA

 

Planove rada stručnih foruma i nadzor njihovog ostvarenja donose i provode njihovi organi. U ovom izvješću sažeto se navode njihova izvješća kako bi se upotpunio pregled cjelokupnog djelovanja HIZ-a.

 

HrOpen

Tijekom cijele godine forum je provodio vrlo razgranate aktivnosti. Dana 23. i 24. travnja 1999. g. održana je dvodnevna manifestacija pod nazivom DORS ’99 ujedno i prva hrvatska konvencija Linux korisnika. Forum se uspio i izboriti da njegovi članovi imaju povoljniju kotizaciju prilikom posjećivanja seminara u organizaciji Nizozemske udruge korisnika. Nastavljen je i razvoj informacijskih usluga na Internetu kao i suradnja s hrvatskim ogrankom IEEE na promicanju načela etike i profesionalnog rada u programskom inženjerstvu. Nastavljena su i HrOpenova druženja petkom. Održana su sljedeća predavanja, seminari i okrugli stolovi:

15.01.1999. g. seminar “Pogled u Internet budućnosti”,

05.02.1999. g. seminar “Zaštita u otvorenom okruženju”,

12.03.1999. g. okrugli stol “Spam-agresivni Internet marketing – Da ili ne?”,

14.06.1999. g. predavanje “Sun interoperability solations”,

02.07.1999. g. okrugli stol “Open Source”,

10.09.1999. g. predavanje “VoIP – Prijenos glasa preko Interneta”,

15.10.1999. g. seminar “Upravljanje projektima – svrha, metodologija, iskustva”,

04.-06.11.1999. g. seminar “Sigurnost i zaštita podataka na Internetu i ostalim računalnim mrežama”,

18.11.1999. g. predavanje “JAVA 2 Enterprice Edition”,

26.11.1999. g. predavanje “Uporaba naprednih Internet tehnologija u distribuciji informacija”.

U mrežnom segmentu HrOpen nastavlja tehnološki ulagati u mogućnosti prezentacije svojih tvrtki na Webu kroz projekt PHP/MySQL.

 

Hr GIS

U skladu s programskim opredjeljenjima forum je tijekom 1999. g. realizirao većinu svojih projekata. Sudjelovao je kao suorganizator GIS konferencija u Yorku – V. Britanija i Krakovu – Poljska, a održane su i dvije GIS konferencije i izložbe GIS grafika. Na taj način je bitno poboljšan rejting hrvatske geoinformatike u Europi, struka se približila tijekovima razvoja i suradnje izvan Hrvatske te se pomoglo približavanju mladih stručnjaka budućim partnerima i kolegama. Isto tako je omogućeno brojnim sudionicima da steknu uvid u hrvatska dostignuća i rješenja ali i našim kolegama iz Hrvatske da doznaju i saznaju nove razvojne pravce geoinformatike izvan Hrvatske. Orijentacija foruma je da pomaže i potiće posebice mlade stručnjake u razvoju znanja te približavanje svijetu – pokazuje se kao vrlo bitna varijanta premošćavanja prema novoj Europi i svijetu s kojim se želimo integrirati.

Publicistička djelatnost je sukladno tome bila značajna. Publicirana su dva zbornika radova od koih se posebice ističe onaj iz Krakova u kojem je na preko 500 stranica publicirano 60 referata stranih i naših stručnjaka.

 

HrQA INFO

Aktivnost foruma usmjerena je u sljedećim pravcima:

 1. Kontinuirano se prati razvoj metoda kojima se uspostavljaju sustavi kvalitete u informatici – kroz svoje kanale forum je pribavio dokumentaciju o novom sustavu normi ISO 9000:2000, normi ISO 9000-3:1998 i sustavu normi ISO 15504. Ova dokumentacija upotpunjuje vrlo bogat dokumentacijski centar foruma;

 2. Kroz organizaciju seminara daje se potpora članicama foruma u sagledavanju potrebe uspostave sustava kvalitete kao i konzultantska pomoć u neposrednoj izgradnji takvih sustava.

  Održani su odgovarajući seminari za tvrtke: MBU Zagreb, Informare Split, Podravka Koprivnica, Geodetski zavod Osijek i Varteks Varaždin, dok se konzultantska pomoć u ovom trenutku daje tvrtkama MBU, Infomare, GZAOP, Infosistem i Varteks;

 3. Potpora u formiranju nacionalnog Tehničkog odbora za IT

(Vidjeti točku 2.1.2.)

 

Hr OUG

HrOUG forum je i tijekom 1999. godine nastavio aktivnosti u skladu s dosadašnjim iskustvima i tradicijom, uz pojačane promotivne aktivnosti i snažnije animiranje članova za aktivniju suradnju.

Temeljem zaključaka Skupštine održane na konferenciji u listopadu 1998. godine, u siječnju 1999. godine izabrano je novo radno predsjedništvo, te je tiskan 4. broj Glasnika, kao najava četvrte godišnje konferencije koja je održana od 29. rujna do 2. listopada 1999. godine u Umagu. Konferenciji je prisustvovalo oko 150 sudionika, što potvrđuje opravdanost osnivanja i djelovanja foruma.

Na konferenciji su putem referata inicijalizirani i kroz diskusiju razmotreni aktualni problemi vezani za rad korisnika Oracle tehnologije, analizirane posljedice ubrzanog tehnološkog razvoja na rad korisnika, te aktualizirana problematike etike i etičnosti u informacijskom okruženju.

U sklopu konferencije održana je i Skupština foruma. Jedan od važnijih zaključaka Skupštine je uvođenje godišnjih članarina iz kojih bi se financirale aktivnosti foruma.

Godišnja članarina se uplaćuje po pristupanju forumu, odnosno početkom godine za prethodno učlanjenje članove/članice.

HrOUG je na sajmu informacijske tehnologije INFO ’99 aktivno sudjelovao u radu foruma sajma i putem vlastitog štanda ostvario komunikaciju prema svojim članovima i ostalim zainteresiranima.

Tijekom 1999. održani su i redoviti sastanci Izvršnog odbora u svrhu organizacije i koordinacije aktivnosti i izrade prijedloga plana rada za 2000. godinu.

 

ŠportHIS

Forum ŠportHIS, osnovan zbog uspostavljanja jedinstvenog standardiziranog informacijskog sustava hrvatskog športa, djelovao je u proteklom razdoblju putem sljedećih aktivnosti:

 1. Uspostavljanja Internet športskog sustava HOO,

 2. Provođenja informacijskog opismenjavanja djelatnika u športu u području: korištenja MS Office aplikacija, te kroz program škole za projektiranje informacijskih sustava.

Ograničeno djelovanje Foruma bilo je uzrokovano opće poznatim faktorima: nedostatkom novca, niskim stupnjem menadžerske informacijske pismenosti, te ograničenim ulaganjima u informatizaciju, posljedično određenu za sekundarnu, a ne primarnu obvezu i potrebu športa.

No, unatoč sporom opismenjavanju športskog menadžmenta, Internet postavlja svoje uvjete i zahteve, koje će forum u narednom razdoblju još brže i efikasnije ostvarivati.

 

HrPUG

Godišnji program rada foruma usvojen je na Skupštini održanoj 14.05.1999. u Lovranu. Putem foruma postignuta je brža razmjena informacija o svim novitetima Progress opreme. Nastavljena je animacija novih članica, organiziran je posjet godišnjoj svjetskoj konferenciji Progress korisnika. Provođena je intenzivna suradnja članica foruma u svezi problema Y2K. Obavljena je i intenzivna razmjena iskustava.

Od planiranih aktivnosti nije riješeno postavljanje web stranica foruma.

 

HrUSKO

Dana 26.05.1999. g. održana je Osnivačka skupština Foruma korisnika SAP-a u Hrvatskoj. Definirani su ciljevi ovog foruma, a između ostalog, zaključeno je da su prioritetni problemi usklađivanje odnosa sa SAP-om (zbog cijena), zaostajanje izrade hrvatskih inačica SAP R3, standardizacija poslovanja itd.

 

 

2. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI POSLOVA
OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Planom rada HIZ-a za razdoblje 06. mj. 1999. – 06. mj. 2000. bile su predviđene aktivnosti od interesa za sve njene članice. Ovaj plan uključivao je 3 skupine djelovanja:

 

2.1. Afirmacija struke i aktivnosti poboljšanja njenog položaja

Kao izrada potencijalnih stručnih materijala čiji je cilj reafirmacija informatike u RH, bile su kandidirane dvije teme: neke aktualne značajke hrvatske informatike u kontekstu europskog informacijskog društva i smjernice za izradu etike struke.

Postupno, naročito nakon izbora, sazorili su uvjeti iniciranja akcije pod nazivom “Hrvatska informatika – sredstvo razvoja ili zapostavljena djelatnost”.

Tijekom godine inicirana je i provođena akcija formiranja nacionalnog Tehničkog odbora za IT pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.

Zbog značaja problema ove se aktivnosti opisuju prema njihovoj važnosti.

 

2.1.1. Hrvatska informatika – sredstvo razvoja ili zapostavljena djelatnost?

Ova aktivnost realizirana je na sljedeći način:

 1. Uočavajući pojavu eskalacije problema u hrvatskoj informatici predsjednik HIZ-a slijedom svojih ovlasti iz članka 20. Statuta HIZ-a zadužio je tim u sastavu V. Srića, Z. Krakar, M. Frković, G. Radman i V. Makovac sa zadatkom da načini prijedlog otvorenog pisma novoj hrvatskoj vlasti kako bi se ona upozorila na aktualne probleme hrvatske informatike.

 2. Tim u navedenom sastavu načinio je kratak ali sublimiran opis vitalnih problema naše informatike s jakim upozorenjem da ona sve više zaostaje i predložio potrebne mjere i akcije. Sadržaj ovog pisma upućen je svim naših članicama na mišljenje početkom 3. mj. o. g.

 3. Veliki broj naših članica ali i drugih tvrtki odgovorio je na ovaj poziv, snažno podržao pokrenutu aktivnost i dao niz konkretnih sugestija i prijedloga (npr. HTV, GZAOP, DIOKI, Podravka, HŽ, Sisačka banka, SYS, Županijski sud u Bjelovaru, ERC Zagreb, Državni zavod za statistiku, Infoing, Inin, Dalmatinska banka Zadar, Vidi-to, samo su neki od takvih prijedloga).

 4. Dana 23. ožujka 2000. održana je press konferencija u Hrvatskoj gospodarskoj komori kojoj se odazvao veliki broj novinara iz dnevnog/tjednog tiska, radija, kao i većeg broja naših članica. Predmet konferencije bilo je obrazloženje pokrenute inicijative i prijedloga kojim bi se poboljšao položaj hrvatske informatike. Rezultat je bio oko 30 članaka koje je objavio naš tisak.

 5. Putem Interneta (Monitor-Forum, open.hr/hiz) provodila se intenzivna rasprava o aktualnim problemima naše informatike i mogućnostima njihovog rješavanja.

 6. Dana 27. ožujka 2000. g. upućeno je pismo Predsjedniku RH i predsjedniku Vlade RH s prijedlozimao tome kako poboljšati položaj hrvatske informatike.

 7. Dana 19. travnja 2000. g. Predsjednik Republike temeljem svojih ustavnih ovlaštenja imenovao je ekspertni tim na razini Ureda Predsjednika sa zadaćom ubrzane izrade Strategije razvitku informatike u RH.

 8. Dana 26. travnja 2000. g., a na osnovi Poziva Vlade RH, HIZ je Vladi uputio materijal pod nazivom Prilog izradi strategije razvitka RH – Uloga i značaj informatizacije. Ovaj materijal naveden je u ovom Biltenu, str. 23.

 9. Kontinuirano potičući i prateći cjelokupnu ovu aktivnost Upravni odbor o ovoj temi raspravljao je na više sastanaka, naročito 10. travnja i 10. svibnja o.g.

 

2.1.2. Inicijalizacija i osnivanje nacionalnog Tehničkog odbora za IT

Prihvaćanje međunarodnih normi kao nacionalnih normi jedan je od preduvjeta ulaska RH u Europsku uniju i druge asocijacije. Zakonom o normizaciji (N. N. 55/1996.) načinjena je normativna osnova ustroja hrvatske normizacije. Ovaj ustroj čine tehnički odbori (TO) koji se formiraju pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Slijedom toga HIZ je, naročito putem HrQA INFO stručnog foruma, inicirao i provodio aktivnosti formiranja nacionalnog tehničkog odbora za informacijsku tehnologiju (TO IT).

Rješenjem ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo od 16. ožujka 2000. g. imenovan je hrvatski TO IT kao stručni i organizacijski entitet putem kojeg će se međunarodne norme iz IT prihvaćati kao nacionalne norme.

 

2.1.3. Neke aktualne značajke hrvatske informatike u kontekstu informacijskog društva

Već je tijekom prošle poslovne godine izrađen materijal pod tim nazivom opsega oko 90 stranica koji je našim članicama dostupan na web adresi www.open.hr/hiz (pod Elaborati). Međutim, tijekom ove godine ovaj materijal je obogaćen novim bitnim dokumentima koji profiliraju nastanak informacijskog društva kao što su:

Ovi materijali su našim članicama raspoloživi na navedenoj web adresi pod Strategija.

2.1.4. Smjernice za izradu etike struke

Etika struke jedan je od presudnih elemenata svake profesije. Informatika je tek na putu postupnog oblikovanja svoje etike. Zašto je ona važna, što su etika, kodeks i profesija, zašto nam trebaju etička načela i kako ih izraditi – pitanja su bez jasnih odgovora.

Najdalje u traženju ovih odgovora otišlo je programsko inženjerstvo. Kod nas vidljiv doprinos u razvoju spoznaje ovog područja dali su IEEE Croatia Section i HrOpen forum. Postoji i radna skupina za pripremu etičkog kodeksa programskog inženjerstva. Mnogi korisni materijali o tome nalaze se na web stranici www.open.hr/etika. Međutim, problem etike u informatici višeslojnog je karaktera i ovo je područje koje će trebati dugoročnije istraživati i izgrađivati.

 

 

2.2. Organizacijski i drugi poslovi od zajedničkog interesa

 

2.2.1. Rad organa HIZ-a

Održane su 2 sjednice Skupštine, 4 sjednice Upravnog odbora, te 2 sjednice Povjerenstva za priznanja. Pored toga, održani su i drugi sastanci koji su proizlazili iz programa HIZ-a.

 

2.2.2. Organiziranje savjetovanja, seminara i predavanja

Već po tradiciji HIZ je sudjelovao u suorganizaciji sljedećih skupova:

 

2.2.3. Informacijske usluge članicama i HIZ na Internetu

Stalno je ažurirana baza podataka o članicama HIZ-a i njenim forumima, što služi za potrebu analiza, vođenje politike HIZ-a i organizatorima savjetovanja.

Načinjena je i baza podataka članica koja omogućava jednostavno pretraživanje po mnogim obilježjima.

Osnovne informacije o HIZ-u postavljene su i na Interent putem kojeg je moguće pretraživati i (relativno) aktualne informacije o djelovanju HIZ-a.

 

 

2.2.4. Dodjela priznanja Plaketa informatika

U skladu s Pravilnikom o dodjeli priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima dodijeljena su priznanja Plaketa Informatika. Njihovo svečano uručivanje bilo je na Božićnom i novogodišnjem susretu upriličenom 17.12.1999. g. u Zagrebu u hotelu Intercontinental.

 

2.2.5. Izdavanje Biltena Informatika

Publicirana su 3 Biltena Informatika, koji su raspoloživi i na Internet adresi:

http://www.open.hr/hiz

 

2.2.6. Aktivnosti poslovnog tajnika HIZ-a

Prema Statutu dužnost poslovnog tajnika jest komunicirati s članicama HIZ-a i njenim udrugama, pripremati rad organa HIZ-a, voditi dokumentaciju HIZ-a i predlagati poboljšanja načina djelovanja HIZ-a, što je trajna zadaća, koja je u mandatnom razdoblju i ostvarivana.

 

2.2.7. Vođenje poslovanja HIZ-a i njenih foruma

HIZ kao pravna osoba dužna se pridržavati svih zakonskih propisa. Za HIZ kao cjelinu obavljeni su svi potrebni pravni, financijski, administrativni i tehnički poslovi. Ovi poslovi ostvaruju se u dnevnoj operativnoj i periodičnoj dinamici koju određuju propisi ili potrebe HIZ-a i njenih foruma.

 

2.2.8. Inicijalizacija osnivanja novih foruma

Već je ranije pokrenuta inicijativa za osnivanjem foruma za računalnu zaštitu ili pridruživanjem ovih poslova nekom od postojećih foruma (HrOpen). Cilj ove aktivnosti jest podići razinu spoznaja u RH o međunarodnim standardima i programima koji se danas već primijenjuju u razvijenim zemljama u pogledu zaštite i sigurnosti, formirati nacionalnu organizaciju za ovu problematiku i učlaniti se u ISACA-u, svjetsku organizaciju koja objedinjava nacionalna tijela.

Održan je i osnivački sastanak članica zainteresiranih za ovu problematiku koje su svoje djelovanje započele u okviru HrOpen foruma. No, započeta inicijativa u ovoj fazi je zamrla.

U tijeku je i razrada inicijative da se BSA pridruži HIZ-u.

 

2.3. Poslovi logističke potpore stručnim forumima

Novim ustrojstvom HIZ-a aktivnosti su značajnim dijelom prenesene na stručne forume. ZIH je tijekom godine davao svu potrebnu logističku potporu forumima HIZ-a. Ovu potporu činilo je obavljanje niza poslova, naročito forumima HrOpen, HrGIS i HrOUG i obavljanje svih drugih radnji koje proizlaze iz potreba foruma, a rješavaju se u okviru krovnih poslova.

2.4. Rješavanje problema Y2K

Uvažavajući potrebu rješavanja Problema 2000., HIZ je organizirao seminare za voditelje projekata za rješavanje problema 2000.

Seminar je ponovljen nekoliko puta, a prisustvovali su mu čelni stručnjaci za rješavanje ovog problema iz poduzeća, banaka, državne uprave, uglavnom članice HIZ-a.

Voditelji seminara bili su mr. sc. Marijan Frković i Veronika Makovac.

 

3. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

Hrvatski informatički zbor

Nadzorni odbor

 

 

 

Temeljem članka 23. Statuta HIZ-a, Nadzorni odbor podnosi Skupštini HIZ-a

 

 

IZVJEŠĆE

 

Člankom 24. Statuta utvrđeni su sljedeći zadaci Nadzornog odbora:

Obavljajući svoje zadatke Nadzorni odbor je utvrdio:

1. HIZ je tijekom poslovne godine u potpunosti primjenjivao Statut i druge opće akte HIZ-a.

2. Materijalno-financijsko poslovanje HIZ-a, temeljem odredbi Statuta (članak 41.), obavlja Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, d.o.o. Materijalno i financijsko poslovanje u poslovnoj godini 1999./00. u cijelosti se odvijalo prema zakonskim propisima i financijskom planu HIZ-a za ovo razdoblje.

3. Provedene su sve odluke Skupštine i Upravnog odbora HIZ-a. Odnosi unutar Zbora bili su korektni i nije bilo nikakvih pritužbi. Budući da ni jedan član Zbora nije bio isključen, nije moglo doći do primjene žalbenog postupka u kojem, Nadzorni odbor o žalbi daje Skupštini svoje mišljenje.

U Zagrebu, 11. svibnja 2000.

1 Predsjednik Zoran Dobrinić, v.r.

2. Član Tomo Martinuš, v.r.

  1. Član dr. Višnja Lovrek, v.r.

4. Član Branko Golec, v.r.

 

 

1. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA STRUČNIH FORUMA

 

HrOpen

Dana 03.05.2000. g. održana je redovita Godišnja skupština foruma koja je usvojila sljedeći program rada:

 

HrGIS

Centralni događaj u aktivnosti ovog foruma biti će organizacija i održavanje međunarodnog skupa pod nazivom “GISCROATIA 2000.”, koji će se pod pokroviteljstvom UNESCO-a i EURONATUR-a i u suorganizaciji 7 ino i naših sveučilišta, održati u Osijeku 27.-29. rujna.

Druga velika i značajna aktivnost foruma biti će uključivanje u međunarodne projekte i međunarodna znanstvena suradnja u području geoinformatike.

Treće važno područje djelovanja biti će projekti razvoja i širenja znanja o GIS-u u gospodarstvo, državnu i javnu upravu i znanstvene institucije.

 

 

 

HrQA Info

Forum će nastaviti svoju aktivnost u već ranije određenim pravcima. To znači da će se provoditi sljedeće zadaće:

 1. Nastavit će se s praćenjem razvoja metoda uspostave sustava kvalitete u informatici. Tijekom 2000. g. očekuje se da će ISO organizacija prihvatiti novi sustav normi ISO 9000 koji će biti bitno drugačiji u odnosu na dosadašnji koncept, što će izazvati potrebu edukacije za primjenu ovog sustava;

 2. Nastavit će se pružanje potpore svim članicama foruma u širenju spoznaja o potrebi primjene sustava kvalitete u informatici, koje takvu potporu zatraže. Također, provodit će se i konzultantski poslovi onim članicama koje su već u tijeku projektiranja takvih sustava ili će ovom poslu tek pristupiti;

 3. Posebno velika aktivnost biti će potpora u radu nacionalnog Tehničkog odbora za IT. Prema prvim procjenama RH u područje IT treba prihvatiti preko 2000 normi kao svoje nacionalne norme (vidjeti točku 2.1.3.).

 

 

HrOUG

Forum će i u sljedećoj poslovnoj godini nastaviti ostvarivati ciljeve zbog kojih je osnovan. Osim same konferencije nastojat će se organizirati i češće tematske skupove, intenzivno djelovati na animiranja novih članica, organizirano nastupati prema Oracle Hrvatska i korporacije Oracle. Publicirat će se 5. broj Glasnika, prezentirati će se rješenja konkretnih problema iz prakse, kao i iskustva u korištenju alata za razvoj i projektiranje IS-a.

Posebno bitna aktivnost biti će i stručna pomoć, posebno novim korisnicima u odabiru, načinu naručivanja i licenciranja Oracle alata.

Nastojat će se ukazivati korporaciji Oracle na potrebu njihovog ulaganja u naše tržište, kvalitetniju potporu i pružanje servisa.

 

 

HrPUG

Forum će detaljno informirati svoje članice o iskustvima primjene nove verzije Progress alata razine 9, nastojati načiniti Web ponudu gotovih aplikativnih rješenja svojih članica, pokrenuti projekt stvaranja zajedničke banke programskih procedura, promicati spoznaje o iskustvima u radu s Progress alatima, surađivati s drugim forumima, organima i tijelima HIZ-a, te provoditi i druge radnje kojima se unapređuje informatika u Hrvatskoj.

 

 

HrUSKO

Tijekom ove godine forum korisnika SAP-a u Hrvatskoj planira održati sljedeće rasprave:

 1. Pravci razvoja SAP-a u svijetu i u Hrvatskoj,

 2. Iskustva sa SAP-om u implementaciji i produkciji,

 3. Zahtjevi korisnika za dodatnim razvojem (transakcije, izvještaji i sl.),

 4. Upoznavanje s ponudom SAP usluga (SAP Hrvatska, IBM; Siemens, …),

 5. Organizirana razmjena iskustava među članicama,

 6. Uloga Foruma u predvidivom povećanju broja SAP-ovih instalacija.

 

ŠportHIS

Programom ŠportHIS-a predviđa se u narednom razdoblju brže uključivati u nacionalne športske saveze, udruge, županijske športske zajednice i ostale zainteresirane športske organizacijske oblike u Internet športski sustav HOO/športa:

Hrvatski olimpijski odbor svojim operativnim planom informatizacije podržava program foruma ŠportHIS. Modernizacijom postojećeg IS-a: nabavom nove opreme, prevođenjem/razvojem aplikacija u moderno razvojno okružje, osigurava se jače emitiranje informacija putem Interneta i kvalitetna komunikacija unutar sustava športa u Hrvatskoj.

 

 

 

 

 

 1. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA POSLOVA

  OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

   

  2.1. Aktivnosti afirmacije i unapređenja struke

   1. Izrada stručnih podloga Strategiji informatizacije RH

    Radna skupina Predsjednika Republike za izradu Strategije razvoja informatike u RH i Vlada RH kroz projekt Hrvatska u 21. stoljeću, očekuju aktivnu suradnju s HIZ-om upravo u području određivanja daljnjih strateških pravaca ove djelatnosti i predlaganja potrebnih mjera.

    HIZ će ovu suradnju ostvariti kroz izradu niza stručnih podloga, angažman svojih predstavnika u navedenim radnim skupinama, te aktivnosti svojih foruma i pojedinaca.

   2. Formiranje baze znanja i dokumentacije o informacijskom društvu u RH

    Temeljem međunarodnih inicijativa i dokumenata kojima se trasira put i ubrzavaju aktivnosti prelaska u informacijsko društvo, potrebno je poduzeti korake da se našim članicama omogući dostup do najvažnijih i najnovijih dokumenata o ovim pitanjima.

   3. Potpora prihvaćanja međunarodnih normi iz IT kao nacionalnih normi

Budući da je pred kratko vrijeme formiran nacionalni TO IT, slijedi veliki napor usvajanja međunarodnih normi kao nacionalnih normi. Za područje IT osnovat će se 5 temeljnih skupina i 10 skupina primjene preko kojih će se stručno pripremati i provoditi ovaj proces.

Za očekivati je da postoji preko 2200 normi u području IT za koje bi se hrvatska informatika morala odlučiti što će odmah prihvatiti kao nacionalne norme, što bi bilo dobro usvojiti u nekom razumnom roku (2 godine), a što može pričekati neka bolja vremena.

Uloga HIZ-a u ovom procesu je nezamjenljiva.