BILTEN

Bilteni

Broj: 1/2002.
svibanj 2002
.

 

S A D R Ž A J

POZIV ZA SKUPŠTINU
  Prijedlog dnevnog reda
  Obrazloženje
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE HIZ-a
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA HIZ-a (lipanj 2001- lipanj 2002)
  Informacije o aktivnostima stručnih foruma
  Izvješće o realizaciji poslova od zajedničkog interesa
  Izvješće o poslovanju
  Izvješće Nadzornog odbora
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE (lipanj 2002-lipanj 2003.)
  Prijedlog Programa rada
  Prijedlog Plana poslovanja
OBRAZLOŽENJE PRISTUPANJA HIZ-a IFIP-u

 

 

POZIV ZA SKUPŠTINU
Prijedlog dnevnog reda

 

HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
10 000 ZAGREB, Trg Mažuranića 8/III
Broj: 66/1-2002.
Zagreb, 15. svibanj 2002.

 

 

Na osnovi članka 19. i članka 20. Statuta HIZ-a, Upravni odbor HIZ-a temeljem odluke od 15. svibnja 2002. saziva godišnju skupštinu HIZ-a

dana 05. lipnja 2002. (srijeda) u Opatiji, hotel Adriatic

(Kongresna dvorana) u 16:30 sati.

 

Za ovu Skupštinu predlaže se sljedeći

 

dnevni red:

I.

Stručni dio

Kongresna dvorana, početak u 16:30 sati.

 1. Što nas čeka u daljnjem razvoju naše profesije?
 2. Što je ECDL i kako ga primijeniti u Hrvatskoj?
 3. Ovjera znanja u vođenju informatičkih projekata prema IPMA

II.

Radni dio

Kongresna dvorana, početak oko 17:30 sati.

 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 2. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za razdoblje 06. mj. 2001. - 06. mj. 2002.
 3. Donošenje odluke o pristupanju HIZ-a IFIP-u (International Federation of Information Processing)
 4. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a za razdoblje 06. mj. 2002. - 06. mj. 2003.
 5. Razno.

Obrazloženje dnevnog reda navedeno je u nastavku.

 

  Predsjednik HIZ-a
  Mr. sc. Marijan Frković, v.r

 

 

.

OBRAZLOŽENJE

 

Stručni dio

Kongresna dvorana, početak 05.06.2002. u 16:30 sati.

 

Tema 1. Što nas čeka u daljnjem razvoju naše profesije?

HIZ je do sada inicirao rješavanje većeg broja krupnih pitanja od značaja za razvoj naše struke. Što je učinjeno i što nas još čeka. Skupština HIZ-a je pravo mjesto da formiramo stav naše struke.

Tema 2. Što je ECDL (Europen Computer Driving Licence) i kako ga primjeniti u Hrvatskoj?

Nakon ulaska hrvatske informatike u CEPIS mogu se u Hrvatskoj koristiti i programi kao što je ECDL. Članovi skupštine upoznat će se s ovim europskim poduhvatom.

Tema 3. Ovjera znanja u vođenju informatičkih projekata prema IPMA (International Project Management Association) pristupu

Nakon ulaska Hrvatske u IPMA, slično kao kod ECDL-a, trebat će se pristupiti izobrazbi i ovjeri znanja potrebnih za vođenje informatičkih projekata. Ovo će biti prve informacije o tome što u ovom području slijedi.

 

 

 

Radni dio

Kongresna dvorana, početak 05.06.2002. u 17:30 sati.

 

Točka 1. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

Nakon usvajanja izmjena i dopuna Statuta HIZ-a potrebno je usvojiti i novi Poslovnik o radu Skupštine HIZ-a. Prijedlog novog Poslovnika naveden je u daljnjem tekstu.

Točka 2. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za razdoblje 06. mj. 2001. - 06. mj. 2002.

Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za proteklu poslovnu godinu podnijeti će mr. sc. M. Frković, predsjednik HIZ-a. Prijedlog ovog Izvješća naveden je u ovom Biltenu, od str. 9. Očekuje se da predsjednici udruga i stručnih foruma izvjeste o radu svojih tijela.

Izvješće Nadzornog odbora navedeno je u ovom Biltenu u daljnjem tekstu.

Točka 3. Donošenje odluke o pristupanju HIZ-a IFIP-u (International Federation of Information Processing)

Zbog povezivanja HIZ-a s međunarodnim asocijacijama informatičara Upravni odbor HIZ-a pokrenuo je inicijativu za pristupanje HIZ-a IFIP-u. Cilj ovog pristupanja jest ući i u ovu međunarodnu strukovnu udrugu.

Da bi se pristupilo IFIP-u potrebno je donijeti odluku, pokrenuti adekvatnu proceduru, pripremiti niz dokumenata, podnijeti zahtjev, proći postupak prijema i uplatiti godišnju pristojbu.

Odluku o pristupanju HIZ-a međunarodnim organizacijama temeljem Statuta HIZ-a donosi Skupština HIZ-a

Točka 4. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a za razdoblje 06. mj. 2002. - 06. mj. 2003

Prijedlog programa rada HIZ-a za sljedeću poslovnu godinu koji je u ovom Biltenu naveden od str. 19., obrazložit će predsjednik HIZ-a. Kroz raspravu se očekuje konstruktivni doprinos članica poboljšanju ovog prijedloga

.

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE HIZ-a

nacrt 20.05.2002.

 

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom se, a temeljem članka 14. stavka 3. i članka 16. stavka 5. Statuta HIZ-a, uređuje način rada Skupštine HIZ-a u dijelu koji nije određen Statutom kao i način sudjelovanja članova HIZ-a na Skupštini HIZ-a.

 

Članak 2.

(1) Sjednicu Skupštine saziva na način predviđen Statutom i predsjedava joj predsjednik HIZ-a. Uz predsjednika radno predsjedništvo Skupštine čine dopredsjednici i tajnik HIZ-a.

(2) Skupštinom može predsjedavati i jedan od dopredsjednika u koliko ga za to ovlasti predsjednik HIZ-a.

(3) U koliko je ovim poslovnikom donošenje neke odluke u nadležnosti radnog predsjedništva takva odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova radnog predsjedništva. U slučaju podijeljenih glasova odlučan je glas predsjedavajućeg.

(4) Radno predsjedništvo a za potrebe utvrđivanja kvoruma i brojenja glasova može oformiti i verifikacijsku komisiju od tri člana. Formiranje verifikacijske komisije je obvezno u slučajevima izbora tijela udruge.

 

Članak 3.

(1) Na skupštini HIZ-a pravo sudjelovanja imaju članovi HIZ-a a koji su upisani u registar članova HIZ-a te pod uvjetom da redovito plaćaju članarinu.

(2) Sudionike skupštine HIZ-a čine osobe iz stavka 1. ovog članka i to fizičke osobe koje na skupštini HIZ-a sudjeluju neposredno i pravne osobe koje sudjeluju putem svojih ovlaštenih i imenovanih predstavnika.

(3) Ovlaštenim predstavnikom pravne osobe smatra se osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Alternativa

(4) Ovlašteni predstavnik pravne osobe može iz te pravne osobe kao sudionike Skupštine HIZ-a pismeno imenovati još određeni broj imenovanih predstavnika. Broj imenovanih predstavnika koji mogu sudjelovati na skupštini ovisi o veličini pravne osobe i visini članarine koju ta pravna osoba plaća HIZ-u i određuje se po sljedećem ključu:

 

Članak 4.

(1) U koliko pojedini sudionik Skupštine ne može biti nazočan Skupštini on svoj stav o prihvaćanju ili neprihvaćanju pojedinih prijedloga koji proizlaze iz dostavljenih materijala i dnevnog reda može priopćiti predsjedniku ili tajniku HIZ-a putem pismene izjave o izjašnjavanju. Takva izjava ima jednaku važnost kao da je sudionik glasovao na Skupštini.

(2) Svaki sudionik skupštine može drugog sudionika skupštine pisanom specijalnom punomoći ovlastiti da u njegovo ime glasuje na skupštini.

(3) U slučaju da je pojedina fizička osoba član HIZ-a i u tome svojstvu namjerava odlučivati i glasovati na skupštini HIZ-a, takva osoba ne može na skupštini biti ovlašteni ili izabrani predstavnik neke pravne osobe članice HIZ-a.

 

Članak 5.

(1) Sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Statuta, Skupština može pravovaljano odlučivati u slučaju da je nazočno više od 30% članova.

(2) U koliko nije ispunjen uvjet iz stavka 1. ovog članka pričekati će se pola sata, a nakon toga skupština može pravovaljano odlučivati u slučaju da je nazočno više od 20% članova.

 

Članak 6.

(1) Rad skupštine je javan.

(2) U radu skupštine mogu uz prethodno odobrenje radnog predsjedništva sudjelovati i gosti, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 7.

(1) Na Skupštini HIZ-a predsjedavajući Skupštine javno utvrđuje broj nazočnih članova odnosno sudionika Skupštine i postojanje kvoruma.

(2) Nakon utvrđivanja kvoruma predsjedavajući razlaže predloženi dnevni red, a koji nakon rasprave glasovanjem usvaja Skupština.

(3) Predsjedavajući upravlja radom Skupštine i brine se o redu na Skupštini. Rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda provodi se u pravilu na način da o pojedinoj točci dnevnog reda prvo razlaže predlagatelj odnosno predstavnik ovlaštenog organa HIZ-a, zatim se provodi rasprava, a naposljetku glasovanje.

(4) Sudionici skupštine i gosti koji žele sudjelovati u raspravi prijavljuju se predsjedavajućem. O redoslijedu sudjelovanja u raspravi odlučuje predsjedavajući, a u slučaju spora radno predsjedništvo.

(5) Izlaganje sudionika u raspravi u pravilu traje do tri minute. Radno predsjedništvo taj rok može ovisno o okolnostima slučaja i broju prijavljenih sudionika produljiti ili skratiti.

 

Članak 8.

(1) Svaki sudionik Skupštine HIZ-a ima jedan glas.

(2) Temeljem odredbe članka 16. stavka 2. Statuta odluke na skupštini se donose natpolovičnom većinom datih glasova u koliko je skupštini nazočno više od 30% članova, a u suprotnom dvotrećinskom većinom datih glasova.

(3) Glasovanje na skupštini u načelu je javno i provodi se dizanjem ruke, ali Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje pismeno i tajno ili na drugi odgovarajući način.

 

a/ izbor Predsjednika i dopredsjednika HIZ-a

Članak 9.

(1) Pravo predlaganja kandidata za Predsjednika i dopredsjednike HIZ-a ima svaki član Skupštine, koji može predložiti najviše onaj broj kandidata koliko ih se bira.

(2) Svaki predloženi kandidat treba se suglasiti sa kandidaturom.

(3) Na temelju iznesenih prijedloga verifikacijska komisija sastavlja jedinstvenu abecednu listu kandidata za predsjednika i dopredsjednike HIZ-a.

(4) Zatim se pristupa glasovanju za svakog kandidata na listi. Sudionici Skupštine glasuju bez ograničenja u broju kandidata za koje mogu glasovati.

(5) Nakon toga verifikacijska komisija utvrđuje rang listu kandidata za predsjednika i dopredsjednike od onog kandidata s najvećim brojem glasova pa do kandidata s najmanjim brojem glasova.

(6) U koliko jedan ili više kandidata imaju jednak broj glasova, pa se ne može utvrditi koji će od njih postati predsjednik ili dopredsjednik, glasovanje će se ponoviti na način predviđen u stavku 4. ovog članka samo za te kandidate, pa će se temeljem rezultata tog drugog kruga glasovanja odrediti njihov međusobni redoslijed.

(7) Kao predsjednik HIZ-a izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Kao dopredsjednici HIZ-a izabrani su oni kandidati koji po broju dobivenih glasova na utvrđenoj rang listi slijede iza predsjednika, a ovisno o broju dopredsjednika koji se bira.

(8) U koliko se na način određen stavkom 6. i 7. ovog članka niti u drugom krugu glasovanja ne može odrediti redoslijed kandidata, cijelo glasovanje za predsjednika i dopredsjednike se poništava i ponavlja se postupka kandidature i izbora predsjednika i dopredsjednika po proceduri iz ovog članka.

(9) Predsjednik i dopredsjednici HIZ-a mogu biti izabrani i konsenzusom Skupštine, mimo odredbi stavka 3. do 8. ovog članka.

 

b/ izbor članova Upravnog odbora i tajnika

Članak 10.

(1) Pravo predlaganja liste članova za Upravni odbor i za tajnika ima svaki sudionik Skupštine. Da bi lista bila valjana mora udovoljavati uvjetima iz članka 19. Statuta. Dopušteno je predložiti samo cijelu listu, a ne samo pojedine kandidate.

(2) Svaki predloženi kandidat sa liste treba se suglasiti sa kandidaturom.

(3) Na temelju iznesenih prijedloga verifikacijska komisija sastavlja popis kandidacijskih listi za Upravni odbor i tajnika.

(4) Zatim se pristupa glasovanju za svaku kandidacijsku listu. Svaki sudionik može glasovati za samo jednu listu.

(5) Nakon toga verifikaciona komisija utvrđuje rang listu kandidacijskih lista za Upravni odbor i tajnika od one liste s najvećim brojem glasova pa do one s najmanjim brojem glasova.

(6) U koliko jedna ili više listi imaju jednak broj glasova, glasovanje će se ponoviti na način predviđen u stavku 4. ovog članka samo za te liste, pa će se temeljem rezultata tog drugog kruga glasovanja odrediti njihov međusobni redoslijed.

(7) Za članove Upravnog odbora i za tajnika izabrani su svi oni kandidati koji se nalaze na kandidacijskoj listi koja je dobila najveći broj glasova.

(8) U koliko se na način određen stavkom 6. i 7. ovog članka niti u drugom krugu glasovanja ne može odrediti redoslijed kandidacijskih listi, cijelo glasovanje za Upravni odbor i tajnika se poništava i ponavlja se postupka kandidature i izbora kandidacijskih listi članova Upravnog odbora i tajnika po proceduri iz ovog članka.

(9) Članovi Upravnog odbora i tajnik mogu biti izabrani i konsenzusom Skupštine, mimo odredbi stavka 3. do 8. ovog članka.

 

c/ izbor Nadzornog odbora

Članak 11.

(1) Pravo predlaganja članova za Nadzorni odbor ima svaki član Skupštine, koji može predložiti najviše onaj broj kandidata koliko ih se bira u Nadzorni odbor.

(2) Svaki predloženi kandidat treba se suglasiti sa kandidaturom.

(3) Na temelju iznesenih prijedloga verifikacijska komisija sastavlja abecednu listu kandidata za Nadzorni odbor.

(4) Zatim se pristupa glasovanju za svakog kandidata na listi. Sudionici Skupštine glasuju bez ograničenja u broju kandidata za koje mogu glasovati.

(5) Nakon toga verifikacijska komisija utvrđuje rang listu kandidata za Nadzorni odbor od onog kandidata s najvećim brojem glasova pa do kandidata s najmanjim brojem glasova.

(6) U koliko jedan ili više kandidata imaju jednak broj glasova, pa se ne može utvrditi koji će od njih ući u Nadzorni odbor, glasovanje će se ponoviti na način predviđen u stavku 4. ovog članka samo za te kandidate, pa će se temeljem rezultata tog drugog kruga glasovanja odrediti njihov međusobni redoslijed.

(7) U Nadzorni odbor izabran je onaj broj kandidata koliko ih se bira u nadzorni odbor, počevši od onog koji je dobio najveći broj glasova pa na niže.

(8) U koliko se na način određen stavkom 6. i 7. ovog članka niti u drugom krugu glasovanja ne može odrediti redoslijed kandidata, cijelo glasovanje za Nadzorni odbor se poništava i ponavlja se postupka kandidature i izbora članova Nadzornog odbora po proceduri iz ovog članka.

(9) Članovi Nadzornog odbora mogu biti izabrani i konsenzusom Skupštine, mimo odredbi stavka 3. do 8. ovog članka.

Članak 12.

(1) O radu Skupštine vodi se zapisnik a koji vodi tajnik HIZ-a.

(2) U zapisnik se unosi naročito:

(3) Uz zapisnik prilažu se kao njegov sastavni dio sve pristigle punomoći, izjave o izjašnjavanju i popis prisutnih sudionika Skupštine.

(4) Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjedavajući kao ovjerovitelj zapisnika.

(5) Odluke koje skupština donosi potpisuje predsjedavajući Skupštine.

 

Članak 13.

(1) U zapisnik se unosi bitni sadržaji rasprave pojedinog sudionika, ako iz nje proizlazi određeni prijedlog odluke ili zaključka.

(2) Čistopis zapisnika se izrađuje u pravilu u roku od 10 dana od održane sjednice. Čistopis izrađuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

(3) Zapisnik s prethodne sjednice usvaja se na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine, kao prva točka dnevnoga reda.

(4) Zapisnici i donesene odluke trajno se čuvaju u posebnoj knjizi Skupštine.

 

Članak 14.

(1) Troškove organiziranja i održavanja skupštine snosi udruga. Troškove sudjelovanja na skupštini snosi svaki sudionik skupštine osobno.

 

Članak 15.

(1) Obvezujuća objašnjenja i tumačenja u svezi s radom skupštine i ovim poslovnikom daje radno predsjedništvo.

 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA HIZ-a (lipanj 2001.- lipanj 2002.)

INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA STRUČNIH FORUMA

(Izvješća se daju u obliku sažetaka načinjenih na osnovi detaljnih materijala dostavljenih od strane udruga i stručni hforuma)

HrOpen

Najvažnije skupine aktivnosti HrOpena u izvještajnom periodu bile su:

1. Organiziranje i održavanje središnjeg godišnjeg događaja - Dana otvorenih računalskih sustava (DORS, 18. i 19. travnja 2002.), koji se tradicionalno održavaju s Hrvatskom udrugom Linux korisnika. Više o ovim aktivnostima može se vidjeti na adresi www.fer.hr/dors2002;

2. Statusna reorganizacija HrOpena iz stručnog foruma u samostalnu udrugu sa svim pratećim događajima;

3. Podržavanje inicijative besplatnog pretraživanja Narodnih novina;

4. Organiziranje okruglih stolova na temu ebXML (Planovi razvoja elektroničkog poslovanja) i Zakona o elektroničkom potpisu;

5. Uspostava suradnje s Udruženjem Linux korisnika BiH.

 

HrGIS

Glavne skupine aktivnosti GIS foruma bile su:

1. Izložba i stručni skup u Dubrovniku održani u travnju pod pokroviteljstvom i u organizaciji Zavoda za izgradnju Dubrovnika. Izložba je bila otvorena 15 dana i posjetili su je brojni dubrovački stručnjaci i posjetioci iz regije i inozemstva;

2. Od 15. do 17. listopada 2002. g. održana je u Varšavi međunarodna GIS konferencija koje je GIS forum bio suorganizator. Uz prisustvo brojnih poljskih, hrvatskih, te stručnjaka iz drugih zemalja izloženi su vrijedni referati iz domene GIS-a, geodezije i sukladnih disciplina;

3. Izdavački projekt GIS Polonia 2001 - Proceedings, 480 stranica na engleskom. U izdanju GIS foruma realiziran je projekt zbornika radova u 2001. g. u kojem je svoje radove, njih 60, publiciralo preko dvije stotine autora. Publikacija je pohranjena u dvije nacionalne biblioteke tj. u hrvatskoj i poljskoj te nosi dva ISBN broja. Ta publikacija je pohranjena također u IBC centru u Cambridge-u, UK, te je i na taj način dostupna europskim i svijetskim znanstvenicima i korisnicima

 

HrQA INFO

Glavne aktivnosti bile su:

1. Permanentno prikupljanje, praćenje razvoja i analiziranje novih normi i metoda od značaja za rad foruma (norme ISO 9000, ISO 17799, ISO 15504, ISO 12207, ISO 9126, Bootstrap, Bootcheck, itd.);

2. Organiziranje seminara, predavanja i radionica na redovnim savjetovanjima, ali i u niz naših članica (12);

3. Obavljanje savjetodavnih poslova članicama koje provode projekte iz područja rada foruma;

4. Publiciranje 4 stručna priručnika.

 

HrOUG

Glavne skupine aktivnosti bile su:

1. Statusna reorganizacija HrOUG iz stručnog foruma u samostalnu udrugu sa svim pratećim događajima;

2. Organiziranje i održavanje godišnje Konferencije, listopad 2001. i godišnje skupštine udruge;

3. Sudjelovanje u radu skupova CASE 2001 i INFO 2001.;

4. Suradnja specijalista udruge s timom za izradu projekta Hrvatska 21 - Područje ICT;

5. Suradnja udruge s drugim dijelovima HIZ-a.

 

Hr PUG

Glavne aktivnosti bile su:

1. Suorganiziranje godišnjeg događaja INFODANI, 5. mj. Lovran,

2. Razmjena informacija među članicama o novitetima u Progress alatima;

3. Suradnja foruma s drugim dijelovima HIZ-a.

 

HrUSKO (sažetak)

Glavne aktivnosti bile su:

1. Razmjena iskustva među članicama, uključivanje novih članica i suradnja s tvrtkom SAP Hrvatska;

2. Praćenje ponude SAP rješenja i suradnja s postojećim isporučiteljima SAP usluga;

3. Organiziranje stručnih sastanaka.

 

ŠportHIS

Glavne aktivnosti bile su:

1. Inicijalizacija projekta izgradnje jedinstvenog informacijskog sustava športa Hrvatske;

2. Organiziranje 4 seminara u HOO

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI POSLOVA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

2.1. Pristupanje HIZ-a u CEPIS

Temeljem odluke o pristupanju HIZ-a CEPIS-u (Council of Europena Professional Informatics Societies) od 6. lipnja 2001. g. provedene su sljedeće radnje:

HIZ je formalno primljen u CEPIS 27. travnja 2002. g., ali odluku o tome mora potvrditi i Skupština CEPIS-a koja će biti u lipnju.

 

2.2. Pristupanje HIZ-a u IT STAR

Provedena je i odluka o pristupanju HIZ-a u regionalnu strukovnu asocijaciju IT STAR (IT Standing Regional Committee). Ovu asocijaciju čine strukovne udruge Austrije, Italije, Slovenije, Češke, Slovačke i Mađarske, a na godišnjem sastanku održanom 17. travnja 2002. g. u Portorožu u IT STAR primljena je i Hrvatska.

 

2.3. Praćenje stanja ICT u Hrvatskoj

Tijekom godine ostvareno je praćenje stanja hrvatskog ICT sektora. Prikupljeni su dokumenti koji omogućavaju uvid u ovo stanje kao što su sljedeći izvori:

Na osnovi ovih materijala izrađen je pregled pod nazivom "ICT in Croatia" koji je prezentiran na sastanku IT STAR-a u Portorožu 17. travnja 2002. i uz druge materijale o djelovanju HIZ-a služio je kao osnova procjene zrelosti hrvatske informatike za ulazak u ovu regionalnu strukovnu organizaciju.

Navedeni materijali dostupni su putem dokumentacijskog centra HIZ-a.

 

2.4. Aktivnost HIZ-a u ukazivanju na probleme struke

Razvoj svake struke i djelatnosti nije moguć bez da se stvori ambijent pogodan za njeno djelovanje. Ovaj zahtjev posebno je značajan u kontekstu napora koji se poduzimaju u svim razvijenim zemljama u cilju prelaska u informacijsko društvo.

Na osnovi praćenja stanja kretanja u drugim zemljama i u ICT sektoru u Hrvatskoj izrađen je materijal pod nazivom "Aktualni problemi hrvatske informatike". Ovaj materijal upućen je svim članicama HIZ-a na razmatranje, bio je predmet rasprave na nekoliko sjednica Upravnog odbora i biti će upućen Hrvatskoj vladi, Ministarstvu znanosti i tehnologije, Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

 

2.5. Potpora HIZ-a razvoju normizacije u IT

Jedan od temelja razvoja informatike kao struke jest i primjena profesionalnih normi. U našoj struci ne postoji veća tradicija njihove primjene.

U informatici primjena normi je važna u razvoju programske opreme, telekomunikacijama, razmjeni podataka, sigurnosti, elektroničkom poslovanju itd. Prihvaćanje međunarodnih normi kao nacionalnih normi, jedan je od preduvjeta i pristupanju Hrvatske međunarodnim integracijama.

HIZ daje kontinuiranu potporu ustrojstvu hrvatske normizacije u informatici. Aktivnosti HIZ-a bile su u:

Na poticaj HIZ-a u Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo uspostavljen je ustroj tehničkih pododbora za:

Uskoro se očekuje da će se putem ovih pododbora ponuditi prijedlog plana usvajanja međunarodnih normi iz ovih područja kao nacionalnih normi.

Osim što kontinuirano HIZ daje potporu u nastanku hrvatske normizacije u području informatike, izražava i nezadovoljstvo što ovaj proces ide sporo.

 

2.6. Suorganizacija stručnih skupova

Već po tradiciji HIZ je sudjelovao u suorganizaciji sljedećih skupova:

 

2.7. Otvaranje HIZ-a individualnim članovima

Novim Statutom HIZ-a omogućeno je da su članovi HIZ-a i individualne osobe koje su spremne surađivati i razvijati struku djelovanjem kroz stručne ekspertne skupine.

Ova namjera HIZ-a upravo j e u tijeku realizacije.

 

2.8. Organizacijski i drugi poslovi od zajedničkog interesa

2.8.1. Rad organa HIZ-a

Održane su 2 sjednice Skupštine, 5 sjednica Upravnog odbora, te 2 sjednice Povjerenstva za priznanja. Pored toga, održani su i drugi sastanci koji su proizlazili iz programa HIZ-a.

2.8.2. Informacijske usluge članicama i HIZ na Internetu

Stalno je ažurirana baza podataka o članicama HIZ-a i njenim forumima, što služi za potrebu analiza, vođenje politike HIZ-a i organizatorima savjetovanja.

Načinjena je i baza podataka članica koja omogućava jednostavno pretraživanje po mnogim obilježjima.

Osnovne informacije o HIZ-u postavljene su i na Interent putem kojeg je moguće pretraživati aktualne informacije o djelovanju HIZ-a (hrvatska i engleska verzija).

2.8.3. Obilježavanje 25-te obljetnice HIZ-a

Obilježavanje 25-te obljetnice HIZ-a proteklo je radno. Glavna tema svečane skupštine bila je analiza stanja i aktualnih problema hrvatske informatike. Tom priodom je zaključeno da je u tom pogledu potrebno kontinuirano djelovati, ukazivati na najvažnije probleme i poticati njihovo rješavanje.

2.8.4. Dodjela priznanja Plaketa informatika

U skladu s Pravilnikom o dodjeli priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima dodijeljena su priznanja Plaketa Informatika. Njihovo svečano uručivanje bilo je na Božićnom i novogodišnjem susretu upriličenom 17.12.2001. g. u Zagrebu u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

2.8.5. Izdavanje Biltena Informatika

Publicirana su 2 Biltena Informatika, koji su raspoloživi i na Internet adresi: http://www.hiz.hr

2.8.6. Aktivnosti poslovnog tajnika HIZ-a

Prema Statutu dužnost poslovnog tajnika jest komunicirati s članicama HIZ-a i njenim forumima, pripremati rad organa HIZ-a, voditi dokumentaciju HIZ-a i predlagati poboljšanja načina djelovanja HIZ-a, što je trajna zadaća, koja je u mandatnom razdoblju i ostvarivana.

Pored ovih uobičajenih komunikacija s članicama, aktivnosti su bile usmjerene i na međunarodnu suradnju i pripreme pristupanja HIZ-a CEPIS-u, IT-STAR-u i IFIP-u.

2.8.7. Vođenje poslovanja HIZ-a i njenih foruma

HIZ kao pravna osoba dužna se pridržavati svih zakonskih propisa. Za HIZ kao cjelinu obavljeni su svi potrebni pravni, financijski, administrativni i tehnički poslovi. Ovi poslovi ostvaruju se u dnevnoj operativnoj i periodičnoj dinamici koju određuju propisi ili potrebe HIZ-a i njenih foruma.

2.8.8. Poslovi logističke potpore udrugama i stručnim forumima

Novim ustrojstvom HIZ-a aktivnosti su značajnim dijelom prenesene na samostalne udruge i stručne forume. ZIH je tijekom godine davao svu potrebnu logističku potporu ovim tijelima. Ovu potporu činilo je obavljanje niza poslova, naročito HrOpen-u HrGIS-u i HrOUG-u i obavljanje svih drugih radnji koje proizlaze iz potreba foruma, a rješavaju se u okviru krovnih poslova.

 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

 

Nadzorni odbor

Temeljem članka 23. Statuta HIZ-a, Nadzorni odbor podnosi Skupštini HIZ-a

IZVJEŠĆE

Člankom 24. Statuta utvrđeni su sljedeći zadaci Nadzornog odbora:

Obavljajući svoje zadatke Nadzorni odbor je utvrdio:

1. HIZ je tijekom poslovne godine u potpunosti primjenjivao Statut i druge opće akte HIZ-a.

2. Materijalno-financijsko poslovanje HIZ-a, temeljem odredbi Statuta (članak 41.), obavlja Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, d.o.o. Materijalno i financijsko poslovanje u poslovnoj godini 2000./01. u cijelosti se odvijalo prema zakonskim propisima i financijskom planu HIZ-a za ovo razdoblje.

3. Provedene su sve odluke Skupštine i Upravnog odbora HIZ-a. Budući da ni jedan član Zbora nije bio isključen, nije moglo doći do primjene žalbenog postupka u kojem, Nadzorni odbor o žalbi daje Skupštini svoje mišljenje.

U Zagrebu, 11. svibnja 2001.

1. Predsjednik Branko Golec, v.r.

2. Član Nedjeljko Šišeta

2. Član dr. Vjeran Strahonja, v.r.

4. Član Željko Unković, v.r.

 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE lipanj 2001.- lipanj 2002.
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA

 

1. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA UDRUGA I STRUČNIH FORUMASTRUČNIH FORUMA

(Prijedlozi se daju u obliku sažetaka načinjenih na osnovi detaljnih programa koje su usvojile skupštine udruga i stručnih foruma)

HrOpen

Planiraju se sljedeće aktivnosti:
 • nastavak održavanja skupa predavanja, seminara i radionica "Druženja u HrOpen-u" iz sljedećih područja:
 • rad na primjeni European Computer Driving License (ECDL) u Hrvatskoj
 • suradnja s HT-HiNet-om, CARNet-om i HSIN-om (Hrvatskim savezom informatičara) pri promicanju znanja i novih Internet tehnologija te nastavak uspješne suradnje s Udrugom Linux korisnika (ULK), kroz zajedničke nastupe i prezentacije, kojima je cilj promicanje otvorenih sustava.
 • jače povezivanje i praćenje zbivanja i trendova među europskim udrugama za Otvorene sustave, nekad članicama EurOpen foruma, osobito onom najaktivnijom - NLUUG-om (Nizozemskom udrugom korisnika Unix-a).
 • organizacija desetih Dana otvorenih računarskih sustava u travnju 2003.
 •  

  HrOUG

  Plan aktivnosti čini

  1. Izvršenje zaključaka Skupštine HrOUG,
  2. Suradnja s drugim dijelovima HIZ-a, naročito s HrOpen,
  3. Sudjelovanje u radu savjetovanja CASE 14 i INFO 2002.,
  4. Organiziranje godišnje konferencije (listopad 2002.) i godišnje skupštine.

   

  HrGIS

  Planirane su sljedeće aktivnost

  1. Priprema i realizacija međunarodne konferencije GIS Odiseja 2002 za koju je prijavljeno preko 60 referata iz 9 država. Konferencija će se održati u Dalmaciji od 2. do 6. rujna u gradovima Splitu, Solinu, Korčuli i Dubrovniku. Pokrovitelji su UNESCO i EURONATUR kao i što je bilo za konferenciju u Varšavi GIS Croatia 2002. g.

  2. Priprema se i posebno izdanje proceedingsa konferencije GIS Odiseja 2002 koja će sadržavati brojne referate na cca 600 stranica na engleskom jeziku.

  3. Ukoliko organizaciono bude izvedivo održati će se nekoliko izložbi tijekom 2002. g. Prije svega su dvije izlože u sklopu GIS Odiseje 2002 i to u Splitu i Solinu, a treća izložba je planirana za listopad u Sarajevu.

  Za prve dvije su predradnje obavljene, međutim izložba u Sarajevu još nije od lokalnih institucija do kraja podržana i pripremljena.

  HrQA INFO

  Planirane su sljedeće aktivnost

  1. Organiziranje i održavanje seminara, radionica i predavanja na tradicionalnim stručnim skupovima (CASE, Infodani, IIS itd.),

  2. Nastupi u članicama ovog strukovnog foruma u vezi primjene normi i suvremenih metoda upravljanja (iz dosadašnje prakse za oko 10 članica godišnje se na njihov poziv organiziraju interni seminari i predavanja),

  3. Suradnja s drugim dijelovima HIZ-a,

  4. Permanentno prikupljanje dokumentacije, analiziranje i sistematiziranje znanja od značaja za ovaj forum.

   

  HrUSKO

  Planirane su sljedeće aktivnost

 • razmotriti pitanje statusa foruma u svjetlu donošenja novog statuta HIZ-a (da li ostati u okviru HIZ-a, kao forum ili se konstituirati kao udruga i po procjeni učlaniti u HIZ ili ostati u sadašnjem odnosu),
 • odlučiti o članstvu (pojedinac, firma, institucija),
 • revizidirati misiju te utvrditi ciljeva za konkretno razdoblje,
 • odluka o potrebi financiranja foruma iz članarina i kotizacija,
 • poticati međusobne ispomoći podizanju kompetencija,
 • održavati stručne skupove,
 • unaprijeđivati suradnju sa SAP HR i sa SAP dobavljačima,
 • uspostaviti veze s grupama SAP korisnika u svijetu.

 • HrPUG
  Predviđene aktivnosti su:

  1. Organiziranje godišnje skupštine foruma,

  2. Sudjelovanje na stručnim skupovima (Infodani, CASE itd.),

  3. Suradnja s drugim dijelovima HIZ-a,

  4. Razmjena informacija među članicama foruma.

   

  ŠportHIS

  Planirane su sljedeće aktivnost

  1. Redefiniranje rada foruma,

  2. Organiziranje seminara za članove foruma,

  3. Suradnja s drugim dijelovima HIZ-a i HOO.   

  2. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA POSLOVA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

   

  2.1. HIZ i međunarodna suradnja

  2.1.1. HIZ i IT STAR

    Prijemom HIZ-a u regionalnu organizaciju IT STAR otvorena je mogućnost uspostavljanja suradnje s pojedinim zemljama i tijelima ove organizacije. Planiraju se 2 posjete (Beč i Portorož) i sudjelovanje u radu godišnjeg sastanka članica IT STAR-a. Predložit će se program suradnje s ovom organizacijom.

  2.1.2. HIZ i CEPIS

   Ostvarit će se suradnja s tijelima CEPIS-a. Izradit će se poslovni plan za primjenu ECDL programa u Hrvatskoj, pristupit će se uspostavi ECDL mreže, prisustvovat će se na 2 sastanka CEPIS-a i organizirati korištenje i drugih projekata (npr. EISS).

  2.1.3. HIZ i IFIP

    Izradit će se svi potrebni materijali za prijem HIZ-a u IFIP. Provodit će se komunikacija s tijelima IFIP-a. Pripremiti će se program suradnje s IFIP-om i pristupiti njegovoj realizaciji.

   

  2.2. Aktivnosti afirmacije i unapređenje struke

   

   2.2.1. Provedba Strategije ICT u RH - Uloga HIZ-a

   Iako još ne postoje provedbeni dokumenti Strategije ICT u RH iz osnovnog dokumenta ipak su vidljivi i zadaci HIZ-a u njegovoj provedbi. To se prije svega odnosi na aktivnosti poticanja razvitka informacijskog društva, napose elektroničkog poslovanja, sudjelovanje u prihvaćanju međunarodnih projekata i normi, te iniciranje izrade zakonskih propisa, što su bile i aktivnosti HIZ-a u protekloj godini.

   2.2.2. Praćenje stanja u ICT u RH

   Iz raspoloživih izvora prikupljat će se informacije i dokumentacija o stanju ICT u RH. Analizirat će se ovo stanje, a svi materijali biti će dostupni članicama HIZ-a putem web-a.

   2.2.3. Daljni razvoj i unapređenje struke

   Kontinuiranim praćenjem razvitka naše struke uočavaju se mnogi problemi koje je HIZ već sažeo u dokumentu "Aktualni problemi hrvatske informatike".Uočeno je da je na bolji način potrebno definirati našu struku, klasificirati djelatnosti koje joj pripadaju, utjecati na programe izobrazbe, donijeti etički kodeks i provoditi druge radnje čiji je cilj daljnji razvoj i unapređenje struke.

   2.2.4. Formiranje baze podataka informatičkih poduzeća u RH

   Ukazala se potreba kreiranja ove baze radi direktnog komuniciranja sa IT sektorom u Hrvatskoj i njegovog značajnijeg uključivanja u rad HIZ-a, te povezivanja IT sektora sa sličnim sektorima u susjednim zemljama.

   2.2.5. Marketiranje i jačanje utjecaja HIZ-a

   Novim Statutom omogućeno je učlanjivanje pojedinaca u HIZ. Intenzivno će se raditi na formiranju eksp