BILTEN

Broj: 2/2001.
lipanj 2001
.

 

S A D R Ž A J

 

POZIV ZA SKUPŠTINU

 

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA HIZ-a

 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 06. mj. 2001. - 06. mj. 2002.

OBRAZLOŽENJE PRISTUPANJA HIZ-a CEPIS-u

(Council of European Professional Informatics Societies)

NAJAVA STRUČNIH SKUPOVA

 

 

HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR

10 000 ZAGREB, Trg Mažuranića 8/III

Broj: 65/1-2001.

Zagreb, 18. svibanj 2001.

 

 

Na osnovi članka 19. i članka 20. Statuta HIZ-a, Upravni odbor HIZ-a temeljem odluke od __. svibnja 2001. saziva godišnju skupštinu HIZ-a

dana 07. lipnja 2001. (četvrtak) u Opatiji, hotel Adriatic

(Kongresna dvorana) u 1700 sati.

 

Za ovu Skupštinu predlaže se sljedeći

 

dnevni red:

I.

Stručni dio

Kongresna dvorana, početak u 1700 sati.

 1. Uloga HIZ-a u provedbi strategije razvitka informacijske i komunikacijske tehnologije u okviru projekta Hrvatska u 21. stoljeću
 2. Prezentacija mogućnosti novog informacijsko-dokumentacijskog centra HIZ-a
 3. Informacije o ovim temama navedene su u obrazloženju dnevnog reda.

II.

Radni dio

Kongresna dvorana, početak nakon dovršetka stručnog dijela.

 1. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za razdoblje 06. mj. 2000.- 06. mj. 2001 stoljeću
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje novog Statuta HIZ-a
 3. Donošenje odluke o pristupanju HIZ-a CEPIS-u.
 4. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a za razdoblje 06. mj. 2001.
 5. Razno.

Obrazloženje dnevnog reda navedeno je u nastavku.

 

Predsjednik HIZ-a

Mr. sc. Marijan Frković, v.r.

OBRAZLOŽENJE

 

Stručni dio

Kongresna dvorana, početak 07.06.2001. u 1700 sati.

 

Tema 1. Uloga HIZ-a u provedbi strategije razvitka informacijske i komunikacijske tehnologije u okviru projekta Hrvatska u 21. stoljeću

Predstavnik Radne skupine projektne cjeline Informacijska i komunikacijska tehnologija rađene u okviru projekta Strategija razvitka RH – Hrvatska u 21. stoljeću prezentirati će rezultate projekta, spoznaje do kojih se došlo u njegovoj razradi, te predstaviti preporuke koje bi trebalo provesti u cilju daljnjeg razvitka informatike u Hrvatskoj

Tema 2. Prezentacija mogućnosti novog informacijsko-dokumentacijskog centra
HIZ-a

Prezentirati će se mogućnosti korištenja novog informacijsko-dokumentacijskog centra HIZ-a kojeg članice mogu koristiti putem Interneta.

 

 

Radni dio

Kongresna dvorana, početak 07.06.2001. nakon dovršetka stručnog dijela.

 

Točka 1. Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za razdoblje 06. mj. 2000. - 06. mj. 2001.

Izvješće o radu i poslovanju HIZ-a za proteklu poslovnu godinu podnijeti će mr. sc. M. Frković, predsjednik HIZ-a. Prijedlog ovog Izvješća naveden je u ovom Biltenu, od str. 4. Očekuje se da predsjednici stručnih foruma izvjeste o radu svojih tijela.

Izvješće Nadzornog odbora navedeno je u ovom Biltenu, str. 11.

Točka 2. Razmatranje prijedloga novog Statuta HIZ-a

Postojeći Statut HIZ-a usvojen je 1997. g. U međuvremenu javili su se razlozi zbog kojih je potrebno načiiti njegove izmjene i nadopune. Upravni odbor HIZ-a imenovao je Povjerenstvo za preustroj HIZ-a koje je donijelo preporuke o potrebnim promjenama. Udruge HrOUG i HrOpen također su predložile izmjene Statuta HIZ-a.

Upravni odbor HIZ-a na svojoj sjednici od 17.05.2001. g. razmatrao je prijedlog potrebnih izmjena Statuta HIZ-a. Zaključeno je da je ovaj prijedlog potrebno još doraditi, tako da će se tekst novog Statuta HIZ-a dostaviti članicama prije Skupštine.

Točka 3. Donošenje odluke o pristupanju HIZ-a CEPIS-u

Zbog povezivanja HIZ-a s međunarodnim asocijacijama informatičara Upravni odbor HIZ-a pokrenuo je inicijativu za pristupanje HIZ-a CEPIS-u (Council of European Professional Informatics Societies). Cilj ovog pristupanja jest ostvariti kompatibilnost djelovanja HIZ-a na europskoj razini.

Da bi se pristupilo CEPIS-u potrebno je pokrenuti adekvatnu proceduru, pripremiti niz dokumenata, podnijeti zahtjev, proći postupak prijema i uplatiti godišnju pristojbu.

Odluku o pristupanju HIZ-a međunarodnim organizacijama temeljem Statuta HIZ-a donosi Skupština HIZ-a. Ovu odluku obrazložit će dr. sc. Z. Krakar, a ona se nalazi u ovom Biltenu, str. 18.

Točka 4. Prijedlog programa rada i poslovanja HIZ-a
za razdoblje 06. mj. 2001. - 06. mj. 2002.

Prijedlog programa rada HIZ-a za sljedeću poslovnu godinu koji je u ovom Biltenu naveden od str. 12., obrazložit će predsjednik HIZ-a. Kroz raspravu se očekuje konstruktivni doprinos članica poboljšanju ovog prijedloga.

 

1. RAD STRUČNIH FORUMA

 

HrOpen

Forum je u svibnju 2000. u suradnji s Hrvatskom udrugom Linux korisnika (HULK) organizirao trodnevno središnje godišnje događanje DORS 2000 s nizom okruglih stolova o aktualnim temama iz područja satelitskog i bežičnog Interneta, otvorenih sustava i Linuxa, programskog inženjerstva, hrvatskih informacijskih portala te privatnosti, anonimnosti i sigurnosti na Internetu.
Od drugih zbivanja valja izdvojiti:

HrGIS

U srpnju 2000. g. u suradnji Parka prirode Lonjsko Polje, tvrtke ProTeh d.o.o. iz Zagreba, GIS foruma, EURONATURA i Ministarstva kulture RH, realizirana je Prva međunarodna ljetna radionica GIS foruma koja je trebala potaknuti primjenu i razvoj GIS-a za potrebe samog Parka prirode Lonjsko Polje. Cijeli projekt je uspješno realiziran uz suradnju mladih istraživača i suradnika te mentora iz Hrvatske, Poljske i Njemačke. Kreirana su rješenja za prostorne analize važnih prirodnih elemenata u prostoru parka te postavljen temelj modela terena za praćenje poplavnog vala u središnjem dijelu Parka. Dovršene su statističke baze podataka i povezane s prostornim podacima o naselju i objektima sela Krapje, isto tako je obrađena tipologija starih drvenih objekata i izrađeni 3D modeli tih objekata kao priprema konzervatorskih intervencija u svrhu zaštite.

Od 27. do 29. rujna 2000. g. u Zagrebu, Lonjskom polju i Osijeku je održana međunarodna GIS konferencija na kojoj je sudjelovalo preko 150 sudionika iz inozemstva i Hrvatske. Tom prigodom je i izdan zbornik radova od cca 570 stranica s preko 60 referata o istraživanjima i primjeni GIS tehnologija u različitim projektima. Konferencija je pokazala da je razina GIS tehnologija u nas i u svijetu podjednaka odnosno da hrvatski stručnjaci prate razvoj struke unatoč brojnih problema i financijskih teškoća.
Ova međunarodna razmjena znanja je bila i prigoda za brojne kontakte i pokretanje suradnje između institucija i tvrtki u nas i stranim zemljama. Posebice je važno potcrtati da su UNESCO i EURONATUR bili pokrovitelji skupa te da će i u budućnosti GIS forum u dijelu svojih projekata imati njihovu potporu.Ž
U Dubrovniku je 23. travnja 2001. održana regionalna GIS tribina posvećena problematici prostornih analiza i zaštite spomeničke i prirodne baštine u regiji. Uz to je toga dana otvorena i na dva tjedna postavljena izložba GIS grafika u prostoru Zavoda za obnovu Dubrovnika u starom gradu. Ova stručna manifestacija je medijski kvalitetno popraćena i predstavlja poticaj razvoju lokalnih projekata u kojima je GIS suštinski dio.

HrQA INFO (sažetak)

Ovaj forum ostvaruje svoju kontinuiranu aktivnost u 3 područja:

HrOUG

Planom aktivnosti za 2000. godinu bile su ostvarene slijedeće aktivnosti:

nastavno na rezultate Skupštine HrOUG iz rujna 1999. godine, te smjernica Godišnje konferencije HrOUG, nastavljene su aktivnosti prema HIZ-u i podneseni izvještaji o radu HrOUG-a. Ostaje za preostali dio godine razmotriti poziciju i ulogu HIZ-a i odnos HrOUG prema krovnoj ogranizaciji

Za prvu polovicu 2000. g. planirana aktivnost pripreme tematske konferencije posvećene temama:

članovi udruge su vrlo aktivno sudjelovali u aktivnostima manifestacije. Ujedno se aktivnost osjetila i na Skupštini HIZ-a kada je zajedno s predstavnicima HrOpena, ostvareno da Skupština HIZ-a donese zaključke s kojima se djelatnost HIZ-a usmjerava u pravcu osposobljavanja struke i njezine pozicije.

 

Hr PUG (sažetak)

Temeljne aktivnosti foruma bile su:

HrUSKO (sažetak)

Forum je analizirao položaj SAP korisnika u Hrvatskoj, stanje i trendove razvoja SAP programske opreme, odnose s tvrtkom SAP Hrvatska (B4B), mjerenje učinaka koji nastaju uporabom ove opreme, problematiku izobrazbe itd.

Aktivnost foruma bila je usmjerena i na organizaciju stručnog foruma koji će se održati u Opatiji za vrijeme skupa CASE 13.

 

ŠportHIS

Forum je sukladno svom temeljnom cilju – informatizaciji hrvatskog športskog sustava, izradio ŠportHIS model hrvatskog športskog integralnog informacijskog sustava u vidu idejnog projekta, kojeg je u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom prezentirao na 11. svjetskom kongresu međunarodnog udruženja za razmjenu športskih informacija (IASI – International Association for Sport Informations).

Ovaj model je, osim na Kongresu, pohvaljen i u Međunarodnom olimpijskom odboru (IOC) uz sugestiju da se u skraćenom obliku i engleskoj verziji prezentira na sastanku glavnih tajnika i šefova misija za Mediteranske igre, koji će se održati u Portorožu od 28. do 30. lipnja ove godine.

ŠportHIS potiče informatizaciju hrvatskog športskog sustava prema odrednicima ovog modela uz podršku Hrvatskog olimpijskog odbora, koju je u prethodnom razdoblju dogovorio.

 

2. POSLOVI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ZA PERIOD 6. mj. 2000. – 6. mj. 2001.

2.1. Aktivnost HIZ-a u nastanku strategije razvitka hrvatske informatike

Razvoj svake struke i djelatnosti nije moguć bez da se odrede zahtjevi u pogledu njenog djelovanja i stvori ambijent pogodan za ovaj razvoj. Ovaj zahtjev posebno je značajan u kontekstu napora koji se poduzimaju gotovo u svim zemljama svijeta u cilju prelaska u informacijsko ili inovacijsko društvo, društvo temeljeno na informacijama, znanju i vrlo širokoj primjeni informacijske i telekomunikacijske tehnologije.

To je bio i osnovni razlog zašto je tijekom travnja 2000. g. upućeno otvoreno pismo novoj hrvatskoj vlasti s upozorenjm da je potreban drugačiji odnos prema hrvatskoj informatici kao infrasturkturi gospodardstva i društva u cjelini.

Iako su naknadni događaji izazvali i neke negativne efekte, daleko značajniji su rezultirajući pozitivni efekti: o informatici u Hrvatskoj se počelo aktivnije pisati, na najvišoj državoj razini formirane su radne skupine za izradu strateških dokumenata, struka se značajno uključila u njihovu izradu, što naročito vrijedi za projekt Hrvatska u 21. stoljeću, programski zadatak Informacijska i komunikacijska tehnologija. Na taj način stvoren je okvir za značajni i organizirani utjecaj struke na razvoj hrvatskog društva.

 

2.2. Aktivnost HIZ-a u daljnjem razvitku informatičke profesije

Kroz kontakte ostvarene u HIZ-u (dopisi, razgovori, anketa) jedinstveni stav članica jest da je nužna aktivnost HIZ-a usmjerena na daljnji razvitak informatičke profesije. Zbog toga je usmjereno više napora u smjeru nekih konkretnih događaja, kao npr.:

Dio tih napora opisan je u Biltenu 1/2001.

2.3. Potpora HIZ-a hrvatskoj normizaciji u IT

Jedan od temelja razvoja informatike kao struke jest i primjena profesionalnih normi. No, u našoj struci ne postoji tradicija njihove primjene.

U informatici primjena normi je važna u razvoju programske opreme, telekomunikacijama, razmjeni podataka, sigurnosti, elektroničkoj trgovini itd. Prihvaćanje međunarodnih normi kao nacionalnih normi, jedan je od preduvjeta i pristupanju Hrvatske međunarodnim integracijama.

To je osnovni razlog zašto HIZ daje kontinuiranu potporu ustrojstvu hrvatske normizacije u informatici. Aktivnosti HIZ-a bile su u:

2.4. Suorganizacija stručnih skupova

Već po tradiciji HIZ je sudjelovao u suorganizaciji sljedećih skupova:

 

2.5. Razvitak organizacijskog ustrojstva HIZ-a

Povezivanje unutar svake profesije jedan je od temeljnih oblika njene osobnosti. HIZ je utemeljen 1975. g. i do danas prošao je kroz nekoliko faza djelovanja i internog organiziranja.

Postojeći organizacijski ustroj HIZ-a postavljen je 1997. g. Tijekom proteklog vremena pojavili su se razlozi zbog kojih je nužno dograditi ovaj ustroj. Neki od ovih razloga su:

Izrađen je materijal pod nazivom “Daljnji razvitak organizacijskog ustrojstva HIZ-a”, koji je bio osnova radu Povjerenstva za preustroj HIZ-a i izradu novog Statuta HIZ-a.

U ovom materijalu analizira se stanje povezivanja profesije u svijetu, identificiraju se moguće varijante i daje se prijedlog modela preustroja HIZ-a.

2.6. Formiranje elektroničkog informacijsko-dokumentacijskog centra HIZ-a

Pokrenuta je izrada novog elektroničkog informacijsko-dokumentacijskog centra HIZ-a primjenom programskog alata DocuShare.

Pristup ovom informacijsko-dokumentacijskom centru imat će svi predstavnici članica u HIZ-u putem autorizacijske lozinke. U njega će se pohraniti svi dokumenti na kojima HIZ radi, stručni materijali vezani za razvoj informatičke profesije, informacije o djelovanju organa HIZ-a, aktualne informacije, najava važnih događaja itd. Svaka članica HIZ-a moći će dati svoj prilog obogaćenju ovog dokumentacijskog centra.

2.7. Pripremne radnje za učlanjenje u CEPIS

Uspostavljen je kontakt s CEPIS-om (Council of Europena Professional Informatics Societies) koji okuplja 30 informatičkih profesionalnih udruga Europe, kroz koje djeluje više od 150.000 ICT profesionalaca. U kontaktu sa gosp. Peter Bumann-om iz CEPIS CEO dobivena je informacija o dokumentaciji koju je potrebno izraditi i predati za učlanjenje u CEPIS (statut, popis članica, poslovni plan, financijska izvješća, itd.). Također, dobivena je informacija da bi godišnja članarina za HIZ iznosila 1.530 Euro-a.

2.8. Organizacijski i drugi poslovi od zajedničkog interesa

2.8.1. Rad organa HIZ-a

Održane su 2 sjednice Skupštine, 5 sjednica Upravnog odbora, te 2 sjednice Povjerenstva za priznanja. Pored toga, održani su i drugi sastanci koji su proizlazili iz programa HIZ-a.

2.8.2. Informacijske usluge članicama i HIZ na Internetu

Stalno je ažurirana baza podataka o članicama HIZ-a i njenim forumima, što služi za potrebu analiza, vođenje politike HIZ-a i organizatorima savjetovanja.

Načinjena je i baza podataka članica koja omogućava jednostavno pretraživanje po mnogim obilježjima.

Osnovne informacije o HIZ-u postavljene su i na Interent putem kojeg je moguće pretraživati aktualne informacije o djelovanju HIZ-a.

2.8.3. Dodjela priznanja Plaketa informatika

U skladu s Pravilnikom o dodjeli priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima dodijeljena su priznanja Plaketa Informatika. Njihovo svečano uručivanje bilo je na Božićnom i novogodišnjem susretu upriličenom 20.12.2000. g. u Zagrebu u hotelu Intercontinental.

2.8.4. Izdavanje Biltena Informatika

Publicirana su 3 Biltena Informatika, koji su raspoloživi i na Internet adresi:

http://www.open.hr/hiz

2.8.5. Aktivnosti poslovnog tajnika HIZ-a

Prema Statutu dužnost poslovnog tajnika jest komunicirati s članicama HIZ-a i njenim forumima, pripremati rad organa HIZ-a, voditi dokumentaciju HIZ-a i predlagati poboljšanja načina djelovanja HIZ-a, što je trajna zadaća, koja je u mandatnom razdoblju i ostvarivana.

2.8.6. Vođenje poslovanja HIZ-a i njenih foruma

HIZ kao pravna osoba dužna se pridržavati svih zakonskih propisa. Za HIZ kao cjelinu obavljeni su svi potrebni pravni, financijski, administrativni i tehnički poslovi. Ovi poslovi ostvaruju se u dnevnoj operativnoj i periodičnoj dinamici koju određuju propisi ili potrebe HIZ-a i njenih foruma.

2.8.7. Poslovi logističke potpore stručnim forumima

Novim ustrojstvom HIZ-a aktivnosti su značajnim dijelom prenesene na stručne forume. ZIH je tijekom godine davao svu potrebnu logističku potporu forumima HIZ-a. Ovu potporu činilo je obavljanje niza poslova, naročito forumima HrOpen, HrGIS i HrOUG i obavljanje svih drugih radnji koje proizlaze iz potreba foruma, a rješavaju se u okviru krovnih poslova.

Hrvatski informatički zbor

Nadzorni odbor

Temeljem članka 23. Statuta HIZ-a, Nadzorni odbor podnosi Skupštini HIZ-a

IZVJEŠĆE

 

Člankom 24. Statuta utvrđeni su sljedeći zadaci Nadzornog odbora:

Obavljajući svoje zadatke Nadzorni odbor je utvrdio:

1. HIZ je tijekom poslovne godine u potpunosti primjenjivao Statut i druge opće akte HIZ-a.

2. Materijalno-financijsko poslovanje HIZ-a, temeljem odredbi Statuta (članak 41.), obavlja Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske, d.o.o. Materijalno i financijsko poslovanje u poslovnoj godini 2000./01. u cijelosti se odvijalo prema zakonskim propisima i financijskom planu HIZ-a za ovo razdoblje.

3. Provedene su sve odluke Skupštine i Upravnog odbora HIZ-a. Budući da ni jedan član Zbora nije bio isključen, nije moglo doći do primjene žalbenog postupka u kojem, Nadzorni odbor o žalbi daje Skupštini svoje mišljenje.

U Zagrebu, 11. svibnja 2001.

 

1 Predsjednik Branko Golec, v.r.

2. Član Nedjeljko Šišeta

2. Član dr. Vjeran Strahonja, v.r.

4. Član Željko Unković, v.r.

 

1. PROGRAM RADA STRUČNIH FORUMA

 

HrOpen

Forum planira sljedeće aktivnosti:
HrGIS

HrQA Info

I dalje će se aktivnost foruma fokusirati u 3 temeljna područja:
HrOUG
Plan aktivnosti za 2001. godinu
HrPUG
Aktivnost foruma u sljedećoj poslovnoj godini biti će:
HrUSKO
Program rada ovog foruma usvojit će se na njegovoj godišnjoj skupštini 6.6.2001. g. u Opatiji.
Očekuje se usklađivanje Statuta foruma s novim Statutom HIZ-a, rješavanje pitanja funkcioniranja i financiranja foruma, animacije novih članica, definiranje stručnih profila SAP profesionalaca kod korisnika, kao i razvoj njihove kompetencije, suradnja među članicama naročito u vezi s licenciranjem i odnosima sa SAP-om, objavljivanje Web stranica foruma itd.

ŠportHIS
Tijekom poslovne godine Forum predviđa sljedeće aktivnosti:

 

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA POSLOVA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

 

2.1. Aktivnosti afirmacije i unapređenja struke

2.1.1. Provedba Strategije ICT u RH

   U okviru projekta Hrvatska u 21. stoljeću, nalazi se i dio koji se odnosi na informacijsku i komunikacijsku tehnologiju. U okviru ovog dijela navedeno je 28 preporuka od kojih se dobar dio odnosi i na sudjelovanje HIZ-a u njihovoj provedbi.
   U suradnji s predsjednikom i članovima Radne skupine koja je izradila ovaj projekt raditi će se na provedbi ovih preporuka.

2.1.2. Doprinos HIZ-a razvoju profesije

   Uloga HIZ-a u razvitku kompetencije i profesionalizma u informatici detaljno je opisana u Biltenu 1/2001. Temeljem dobivenih spoznaja o različitim modelima razvitka IT profesije, preporučiti će se jedan od ovih modela ili načiniti njihova kombinacija. Na osnovi usvojenog modela razradit će se i predložiti sustav certificiranja i licenciranja potrebnih znanja kojeg podržava HIZ.

2.1.3. Ukazivanje na probleme struke i predlaganje rješenja

   Tijekom godine kontinuirano će se uočavati najveći problemi u funkcioniranju informatike kao struke, te predlagati rješenja.

   Nastojat će se ostvariti komunikacija s državnom upravom, Hrvatskom udrugom poslodavaca i svim drugim čimbenicima koji mogu utjecati na rješavanje problema struke.

2.1.4. Učlanjenje HIZ-a u međunarodne organizacije

   Tijekom godine planira se da HIZ pristupi CEPIS-u (Councel of European Professional Informatics Societies). Da bi se to ostvarilo nužno je pokrenuti odgovarajuću proceduru, izraditi potrebnu dokumentaciju, prisustvovati sjednici Upravnog odbora CEPIS, uplatiti odgovarajuću članarinu, te sudjelovati u radu CEPIS-a.

2.1.5. Potpora prihvaćanja međunarodnih normi iz IT kao nacionalnih normi

   Budući da je formiran nacionalni TO IT, slijedi veliki napor usvajanja međunarodnih normi kao nacionalnih normi. Za područje IT osnovano je 5 pododbora preko kojih će se stručno pripremati i provoditi ovaj proces.
   Za očekivati je da postoji preko 1400 normi u području IT za koje bi se hrvatska informatika morala odlučiti što će odmah prihvatiti kao nacionalne norme, što bi bilo dobro usvojiti u nekom razumnom roku (2 godine), a što može pričekati neka bolja vremena
   Uloga HIZ-a u ovom procesu je nezamjenljiva.

2.1.6. Marketiranje HIZ-a

Kako bi se činilo stalno jačanje utjecaja HIZ-a u hrvatskom društvu, potrebno je daljnje objedinjavanje struke. Da bi se to ostvarilo, nužno je povećavati broj njegovih članova. Iz toga proizlazi i potreba marketiranja novih članica.
Budući se novim Statutom HIZ-a predviđa mogućnost da članovi HIZ-a budu i pojedinci, treba uslijediti i jako marketiranje prema njima.

 

2.2. Aktivnost ekspertnih skupina

Na osnovi novog Statuta HIZ-a njegove članice moći će biti i pojedinci. Na taj način stvorit će se mogućnost formiranja i djelovanja niza ekspertnih skupina. Kao uzor može poslužiti ustrojstvo ekspertnih skupina koje postoje u okviru British Computer Society (www.bcs.org/siggroup/intro.htm).

 

2.3. Organizacijski i drugi poslovi od zajedničkog interesa

2.3.1. Rad organa HIZ-a

Održati će se 2 sjednice Skupštine, 5 sjednica Upravnog odbora, te 2 sjednice Povjerenstva za priznanja. Pored toga, održati će se i drugi sastanci koji proizlaze iz programa HIZ-a.

2.3.2. Organiziranje savjetovanja, seminara i predavanja
Već po tradiciji HIZ će sudjelovati u suorganizaciji sljedećih skupova:

2.2.3. Informacijske usluge članicama i HIZ na Internetu

Stalno će se ažurirati baza podataka o članicama HIZ-a i njenim forumima, što će služiti svim članicama, Upravnom odboru i drugim tijelima HIZ-a, organizatorima savjetovanja itd.
Omogućiti će se jednostavno pretraživanje informacijsko-dokumentacijskog centra HIZ-a po mnogim obilježjima.
Osnovne informacije o aktivnosti HIZ-u postavljene na Internetu omogućavati će svim zainteresiranim informiranje o aktualnim događajima.

 

2.3.4. Poslovi logističke potpore stručnim forumima

U ovom trenutku aktivnost HIZ-a, osim tzv. krovnih poslova čine i poslovi koji se provode preko 7 stručnih foruma.Za njihov rad potrebna je i značajna logistička potpora ZIH-a.

2.3.5. Vođenje poslovanja HIZ-a i njenih foruma

HIZ kao pravna osoba dužna se pridržavati svih zakonskih propisa. Za HIZ kao cjelinu i njegove forume biti će obavljeni svi potrebni pravni, financijski, administrativni i tehnički poslovi. Ovi poslovi ostvarivati će se u dnevnoj operativnoj i periodičnoj dinamici koju odeđuju propisi ili potrebe HIZ-a.

2.3.6. Aktivnosti poslovnog tajnika HIZ-a

Prema Statutu dužnost poslovnog tajnika jest komunicirati s članicama HIZ-a i njenim forumima, pripremati rad organa HIZ-a, voditi dokumentaciju HIZ-a i predlagati poboljšanja načina djelovanja HIZ-a, što je trajna zadaća u mandatnom razdoblju, koja će biti i ostvarivana.

2.3.7. Dodjela priznanja Plaketa informatika

U skladu s Pravilnikom o dodjeli priznanja zaslužnim organizacijama i pojedincima bit će dodijeljena priznanja Plaketa Informatika. Njihovo svečano uručivanje biti će upriličeno u 12. mjesecu u Zagrebu.

2.3.8. Izdavanje Biltena Informatika

Publicirati će se 3 Biltena Informatika, koji će biti raspoloživi i na Internet adresi:

http://www.hiz.hr/bilteni

2.3.9. Obilježavanje 25-te obljetnice HIZ-a

Ove godine navršava se 25 godina kontinuiranog djelovanja HIZ-a. Ova obljetnica želi se obilježiti na odgovarajući način organiziranjem jednog skupa koje bi se prvenstveno bavio stvaranjem uvjeta za brži razvitak hrvatske informatike

 

Postoji više međunarodnih udruga informatičara, kao što su CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), IFIP (International Federation of Information Processing), brojne regionalne asocijacije i dr.

CEPIS je najveća i najznačajnija udruga profesionalnih informatičara Europe u koju je učlanjeno 30 nacionalnih udruga ili preko 150.000 profesionalnih informatičara.

Zemlje članice CEPIS-a trenutačno su: Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Engleska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska i Turska (www.cepis.org).

CEPIS je najsnažniji glas informatičke struke, ima sjedište u Amsterdamu, a njegova misija je postići visoku razinu profesionalizma u europskoj informatici, te razviti dovoljno visoku razinu korisničke osposobljenosti. CEPIS svoju misiju provodi putem standardnih poduhvata kao što su: EPIC (European Professional Informatics Certifikate), EICLP (European Informatic Continuous Learning Programe), ECDL (European Computer Driving Licence, CoC (Code of Conductor ICT Professionals), CEPIS usko surađuje i s organima Europske zajednice u pripremi propisa u vezi s informatikom, ima vlastitu publicističku djelatnost, organizira seminare i savjetovanja itd.

Zemlja koja želi pristupiti CEPIS-u mora ispuniti kriterije i prihvatiti obveze koje proizlaze iz statuta, dati dokaze da ispunjava preduvjete, pokrenuti proceduru pristupa, predstaviti se u trenutku prijema i uplatiti godišnji članski doprinos.

Predlaže se da Skupština HIZ-a donese odluku o pristupanju HIZ-a CEPIS-u nakon čega bi se pripremili svi potrebni materijali i pokrenuo postupak prijema.

 

CASE 13, Opatija, 4.-8.6.2001.

Već po tradiciji u Opatiji će se od 4.-8.6. o. g. održati CASE savjetovanje s brojnim popratnim manifestacijama. Program ovog skupa može se pogledati na sljedećoj Web stranici: www.case.hr/case13.

IDC IT Forum, Prag, 14.-15.6.2001.

Od 14.-15.6. o.g. u Pragu će se održati IDC-ov Central & Eastern European IT Forum 2001. Cilj Foruma jest ukazati na razvoj nacionalnih ICT tržišta, trendove u području elektroničkog poslovanja i mogućnosti Internet ekonomije u zemljama Srednje i Istočne Europe. Članovi HIZ-a imaju pogodnost prisustvovati ovom forumu za 50% cijene kotizacije. Program Foruma može se pogledati na sljedećoj Web stranici: www.idccentraleurope.com.