BILTEN

Broj: 2/1999.

listopad 1999.

HIZ

HRVATSKI INFORMATIČKI

ZBOR

 • http://www.open.hr/hiz

 •  

   

  S A D R ® A J

   

   

 • 1. NEKE DANA©NJE ZNAČAJKE HRVATSKE INFORMATIKE U KONTEKSTU INFORMACIJSKOG DRU©TVA

  2. FORMIRANJE HRVATSKOG TEHNIČKOG ODBORA ZA INFORMACIJSKU TEHNOLOGIJU

  3. TEKUĆE AKTIVNOSTI STRUČNIH FORUMA

  4. OBLIKOVANJE ETIKE I KODEKSA INFORMATIČARA

  5. TREBA LI OSNOVATI I HRVATSKU KOMORU INFORMATIČARA?

  6. TREBA LI FORMIRATI HRVATSKI SINDIKAT INFORMATIČARA?

  7. PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PRIZNANJE PLAKETA INFORMATIKA ZA 1999. G. - Poziv

  8. KOM ’99 - Trenutačno prijavljeni radovi

 •  

 •  

   

   

  Planom rada HIZ-a, bila je predvi|ena i izrada elaborata pod nazivom “Neke dana{nje zna~ajke hrvatske informatike u kontekstu informacijskog dru{tva”. Takav elaborat je dovr{en i svakoj ~lanici HIZ-a dostupan je putem Interneta na adresi http://www.open/hiz. Pristup elaboratu je preko glavnog izbornika HIZ-a (pod elaborati).

  Elaborat ima ukupno 90 stranica. Njegovi autori su: Z. Krakar, V. Makovac, M. Frkovi} i T. Grozdek. Ima sljede}e cjeline:

   

 • ^lanice HIZ-a mogu za svoje potrebe izlistati navedeni elaborat. Ukoliko neka od ~lanica nema jo{ pristup Internetu, mo`e se obratiti tajniku HIZ-a (tel. 01 48 55 274), kako bi se toj ~lanici tekst elaborata dostavio na disketi.
 •  

  Jedna od temeljnih uvjeta za pristupanje Hrvatske me|unarodnim integracijskim organizacijama jest prihva}anje me|unarodnih normi (standarda) kao svojih nacionalnih normi. U ovom trenutku Hrvatska bi trebala usvojiti ne{to preko 7000 takvih normi u razli~itim podru~jima.

  Informacijska tehnologija (IT) jedno je od podru~ja u kojem je primjena ovih normi izrazito zna~ajna. Hrvatska informatika trebala bi prihvatiti veliki broj normi (oko 2000), koje predstavljaju dio europskog sustava normizacije. Da bi se to postiglo, sukladno Zakonu o normizaciji (N. N. 55/96.) i Pravilniku o na~inu osnivanja i rada tehni~kih odbora (TO), trebalo bi osnovati TO za IT koji bi radio na ovim poslovima. Koliko je ova aktivnost zna~ajna vidi se iz sljede}eg parametra - ako bi hrvatska informatika mjese~no prihva}ala 5 normi ({to je vrlo ambiciozan poduhvat), trebalo bi joj 400 mjeseci da prihvati va`e}e europske norme u IT.

  Izme|u ZIH-a - Zavoda za informati~ku djelatnost Hrvatske, koji ~ini logistiku HIZ-a i Dr`avnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, tijekom proteklih mjeseci obavljena je intenzivna komunikacija, ~iji je cilj uskoro osnovati hrvatski TO za IT. Postupak je pri kraju, vodili su ga g. Ratko Gospodneti} (ZI5), dr. Zdravko Krakar (ZIH), Darko Bosnar (Ministarstvo financija) i dr. Vesna Du{ak (FOI Vara`din).

  Detalji o poduzetim aktivnostima, odr`anim sastancima i rezultiraju}im materijalima biti }e uskoro vidljivi i na web stranicama ovog TO.

  Predla`e se da hrvatski TO za IT ima ustrojstvo koje je analogno tzv. zajedni~kom tehni~kom komitetu ISO i IEC organizacija (Joint Technical Commity 1). Temeljnu skupinu ovog TO ~ine sljede}e logi~ke cjeline (u nastavku navode se originalni nazivi):

 • 1. JTC 1/SC 26 Microprocessor systems
 • 2. JTC 1/SC 28 Office equipment
 • 3. JTC 1/SC 7 Software engineering
 • 4. JTC 1/SC 27 IT Security techniques
 • 5. JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems
 •  

  Osim ovih temeljnih skupina TO IT predla`e se i tzv. skupina primjene koja bi se dijelila na:

 • 1. Informatiku u medicini,

  2. Informatiku u bankarstvu,

  3. GIS,

  4. Informatiku u industriji,

  5. Informatiku u cestovnom prometu,

  6. Informatiku u znanosti,

  7. Informatiku u uredima,

  8. Informatiku u poljoprivredi,

  9. Informatiku u turizmu,

  10. Informacijsko-dokumentacijsku informatiku i izdava{tvo.

 • Pozivaju se svi zainteresirani pojedinci koji bi `eljeli sudjelovati u radu navedenih logi~kih cjelina TO da se jave g. Ratku Gospodneti}u (e-mail ratko@ open.hr) ili Zdravku Krakaru (e-mal zkrakar@ open.hr) ili na adresu HIZ-a.
 •  

   

   

   

  HrOpen (Hrvatski forum za otvorene sustave)

  Forum nastavlja s odr`avanjem sastanaka, pod nazivom “HrOpenova dru`enja petkom”. Tako su ve} obra|ene sljede}e teme: Sun interpretability solutions, Open Sources i VOIP - Prijenos glasa putem Interneta. U pripremi su teme: Vo|enje velikih projekata i konsalting, Internet bankarstvo i Uporaba novih Internet tehnologija. U tijeku je i suradnja s hrvatskim ogrankom IEEE-a na promicanju na~ela etike i profesionalnog rada u programskom in`enjerstvu.

  HrOpen nastavlja i tehnolo{ka ulaganja u mogu}nosti prezentacije svojih ~lanica na Webu, a u fazi planiranja je i DORS 2000.

   

  HrQA INFO (Hrvatski forum za sustave kvalitete u informatici)

  Glavna aktivnost foruma jest potpora u osnivanju i pripremi rada Tehni~kog odbora za IT (vidjeti to~ku 2). Drugi pravac djelovanja jest kontinuirano prikupljanje dokumentacije i znanja o doga|ajima u svezi metoda uspostave sustava kvalitete u informatici (ISO 9000: 2000. g., SPICE i dr.) Tre}i pravac jest neposredni rad na uvo|enju takvih sustava u ~lanice foruma. ^etvrti pravac je potpora foruma u odr`avanju stru~nih skupova koje organiziraju drugi forumi (Infodani 99 - Lovran, CASE 11 - Opatija, IS ’99 - Vara`din, 2. hrvatska konferencija o kvaliteti - Cavtat itd.

   

  HrGIS (Hrvatski forum za geo informacijske sustave)

  Glavna aktivnost foruma jest priprema me|unarodne konferencije pod nazivom “Spatial Information Management in the New Millennium” koja }e se od 15. do 17.11.1999. g. odr`ati u Krakow-u, Poljska. HrGIS je suorganizator ove konferencije. Putem ovog foruma prikupljeno je oko 25 na{ih GIS radova koji }e se prezentirati u Krakow-u i na taj na~in dostojno predstaviti na{u zemlju.

  Tako|er, ve} su u tijeku i pripreme za sredi{nji doga|aj pod nazivom “GIS 2000” koji }e se od 27.-29.09.2000. g. odr`ati u Zagrebu.

   

  HrOUG (Hrvatski forum Oracle korisnika)

  Glavna aktivnost foruma jest priprema godi{nje konferencije ~lanica foruma (Umag, 29.09.-02.10.1999). Detalji u svezi ove konferencije vidljivi su na Webu HrOUG-a. Tom prigodom odr`at }e se i godi{nja skup{tina foruma. Tako|er, planira se publicirati 2 glasnika foruma, te uvesti ~lanarinu kao financijsku osnovu rada foruma.

   

  HrPUG (Hrvatski forum Progess korisnika)

  Aktivnost ovog foruma u proteklom periodu uglavnom je bila koncentrirana na sre|ivanju odnosa s Progress Corporation. Zbog malog prometa ostvarenog na hratskom tr`i{tu interes ove korporacije svodi se na podr`avanje samo postoje}ih softverskih platformi i baza podataka. Forum jo{ nije uveo ~lanarinu, tako da se aktivnosti temelje na volonterskom radu pojedinaca, {to se osjeti u njegovom djelovanju.

   

  HrSUG (privremeni naziv) Hrvatski forum korisnika SAP opreme

  Ovo je HIZ-ov najmla|i i najmanji forum koji tek ustrojava svoje djelovanje. Forum `eli tijekom predstoje}eg Info-a odr`ati tematsku skup{tinu, organiziranije nastupiti prema SAP-u Hrvatska, te izraditi godi{nji program rada.

   

  [portHIS (Hrvatski forum za informatizaciju {porta)

  Eskalacija problema s polo`ajem i statusom informatike unutar Hrvatskog olimpijskog odbora imala je dugoro~ne posljedice na aktivnost ovog foruma. U tijeku je ponovna uspostava temeljnih informati~kih obrada, kao i informati~ka izobrazba korisnika.

   

   

   

  1. Zna~enje etike u informatici

  Op}e je mi{ljenje da je etika u hrvatskoj informatici na izrazito niskoj razini. Da bi se unaprijedio status i polo`aj informatike, izme|u ostalog, treba razviti etiku i u ovom podru~ju.

  Etika je znanost o moralu. Ima za cilj upoznati nas s osnovnim komponentama morala, ali i zauzeti kriti~ko stajali{te prema postoje}oj moralnoj praksi, te na~initi potrebnu vrijednosnu ocjenu.

  Kodeks je termin koji proizlazi iz etike i predstavlja pravila pona{anja ili djelovanja. Za kr{enje tih pravila slijede sankcije.

  Kako oblikovati etiku i donijeti kodeks koji bi vrijedio za hrvatsku infomatiku ili barem za dio koji se bavi projektiranjem informacijskih sustava?

  Ishodi{te je u definiciji profesije (struke), profesionalca i profesionalizma. Profesija (struka) je podru~je djelovanja koje zahtijeva specijalizirano znanje i ~esto dugotrajnu visoko{kolsku obuku. No, te je i zvanje, zaposlenje.

  Profesionalac je onaj koji je aktivan u nekoj struci i koji djeluje u skladu s tehni~kim ili eti~kim normama te struke.

  Dakle, nema informatike kao struke, niti informati~ari mogu biti profesionalci, ukoliko ona nema svoje eti~ke norme.

  Vrijedno je navesti da je IFIP (International Federation for Information Processing) jo{ 1988. godine zapo~eo obimni projekt na pripremi IFIP eti~kih na~ela (IFIP TC9, IFIP Technical Committee on Relationship between Computers and Society), koji je 1997. godine rezultirao objavljivanjem knjige Ethics of Computing, Spaces for Discussion and Law (urednici prof. Jacques Borleur i Klaus Brunnstein). Knjiga predstavlja prvi poku{aj analize kako se u vremenu rastu}e dominacije informacijske i komunikacijske tehnologije, ra~unalne udruge {irom svijeta su~eljavaju sa svojom dru{tvenom odgovornosti. Detaljno je analizirano tridesetak nacionalnih ra~unalnih udruga i njihovih eti~kih na~ela.

  Neki autori koji se ve} du`e vremena bave ovim podru~jem smatraju da na~ela pona{anja moraju biti primjenjiva i izvan dobro strukturiranog kruga informati~kih znanstvenika i moraju dosegnuti krug korisnika ra~unalne tehnologije. Iz te perspektive, eti~ka na~ela se mogu shvatiti vi{e kao priprema za pravnu regulativu, nego kao instrumenti koji slobodnim odabirom profesionalaca oblikuju njihovo pona{anje. Sve {to je re~eno neki su autori sa`eli u definiciju koja ka`e: Moramo napraviti iskorak od deontologije informati~ara prema deontologiji informatike pod nadzorom regulative.

  Od trideset eti~kih na~ela koja su analizirana u knjizi Ethics of Computing, Spaces for Discussion and Law, u skoro svima pojavljuje se, s malim varijacijama, slijede}ih pet tematskih odrednica:

  Po{tivanje – interesa ili prava ljudi; ugleda struke; interesa ili prava dru{tva; dobrobiti i zdravlja dru{tva; kvalitete `ivota. Neki dokumenti tako|er sadr`e po{tivanje ugleda udruge, kvalitete `ivljenja uklju~enih ljudi, {ire dru{tvene zajednice, te okoline u kojoj `ivimo.

  Osobne (ili elementarne) kvalitete – savjesnost; po{tenje; pozitivan odnos; mjerodavnost i u~inkovitost. U praksi pojmovi savjesnost i po{tenje ~esto se pojavljuju kao prihva}anje odgovornosti i integritet. Postoje i drugi pojmovi koji su u eti~kim na~elima usko vezani uz savjesnost i po{tenje poput profesionalnosti, priznanja rada drugih, dobre volje, brige da se postignu ukupni ciljevi, kao i hrabrosti da se preuzme odgovornost. Vezano uz mjerodavnost i u~inkovitost, vrlo ~esto se rabe dva druga pojma – profesionalni razvoj i poduka te ograni~enje djelovanja na podru~je mjerodavnosti. Vrijedno je zamijetiti jo{ dva pojma koji se pojavljuju uz osobne kvalitete: op}a mjerodavnost i u~inkovitost ili kvaliteta rada.

  Informacijska privatnost i integritet podataka Povjerljivost se zahtijeva u prakti~ki svim eti~kim na~elima informati~kih udruga. Op}i pristup privatnosti i po{tivanja vlasni~kih prava tako|er se vrlo ~esto spominju. Postoje jo{ neke teme koje se pojavljuju, poput spre~avanja ra~unalnog kriminala, spre~avanja informacijskog gusarstva ili spre~avanja zlonamjerne uporabe informacija.

  Proizvodnja i tok informacija – spominju se u ve}ini eti~kih na~ela, a zahtijeva se i javnost informacija. Otprilike polovina analiziranih eti~kih na~ela spominje potpunu informaciju, dok neka zahtijevaju provjeru rada, ocjenu rezultata, radne odrednice ili osiguravanje neometanog toka informacija izme|u sudionika. Treba zamijetiti da privatnost informacija i sloboda protoka informacija mogu postati proturje~ne, te je stoga nu`no izme|u ta dva pristupa na}i svrsishodan kompromis.

  Odnos prema regulativi – po{tivanje pravila; po{tivanje zakona; po{tivanje normi struke i informacijske tehnologije. Regulativa se sama po sebi ne pojavljuje kao tema, dok ne{to manje od polovine analiziranih eti~kih na~ela zahtijevaju po{tivanje pravila, po{tivanje zakona kao i po{tivanje profesionalnih i informacijskih normi. U eti~kim na~elima nekih udruga spominju se razvoj normi, razvoj zakona i razvoj samih eti~kih na~ela. Neka na~ela pretpostavljaju sankcije u slu~aju kr{enja eti~kih na~ela, ali je zapravo pravilo da se regulativa vezana uz eti~ka na~ela ne uklju~uje u sam dokument na~ela nego se definira i obra|uje u dokumentima udruga kojima se ure|uju postupci djelovanja ~lanova.

  Nakon ovih razmatranja mo`da }emo se jo{ uvijek zapitati: Za{to nam trebaju eti~ka na~ela?

  Odgovor se mo`e sa`eti u slijede}ih nekoliko redaka:

  Eti~ka na~ela ne nastoje rije{iti sva otvorena pitanja morala i odnosa, ali ona mogu pomo}i da se stvori svijest, nadopune tuma~enja u zakonima te da se podupre zna~aj eti~kog pona{anja.

  2. Specifi~nosti informati~ke struke – novi eti~ki problemi

  Primjena ra~unala odnosno informati~ke tehnologije donosi i niz eti~kih posebnosti, poput sljede}ih:

  Postoje jo{ neka specifi~na eti~ka pitanja vezana uz ra~unala i informatiku kao {to su:

  Ako se pregledaju raspolo`iva eti~ka na~ela me|unarodnih udruga mo`e se ustanoviti da je vrlo mali dio teksta usmjeren prema navedenim ra~unalno-specifi~nim problemima. Neke teme se u dokumentima o eti~kim na~elima uop}e ne pojavljuju, npr. ra~unalni virusi i upotreba ra~unala za {irenje dru{tveno neprikladnih informacija. Najve}i dio sadr`aja - 30 analiziranih dokumenata mo`e se na}i u eti~kim na~elima bilo koje profesije, na primjer uva`avanje/po{tivanje, osobno po{tenje, savjesnost, itd.

  Vrlo je interesantna ~injenica da se u eti~kim na~elima informati~kih udruga pojavljuje vrlo malo odrednica koje su specifi~ne za ra~unalstvo ili informacijsku tehnologiju.

  3. Informatika i op}a eti~ka pitanja

  Kada govorimo o informati~kim eti~kim na~elima ne mo`emo zanemariti neka op}a eti~ka pitanja kojima se danas pridaje posebna va`nost i ~esto ih se spominje u literaturi o odnosu informatike (ra~unalstva) i dru{tva. U tu grupu eti~kih na~ela svakako pripadaju:

   

  Iako navedene teme nisu dio dokumenata o eti~kim na~elima, va`an su dio ure|ivanja informati~ke struke, pa je razumno da se o tim i sli~nim temama organiziraju javni razgovori i tako uobli~e stavovi.

   

 • (Ovaj tekst je sa`etak {irjeg materijala ~iji je autor R. Gospodneti}, ZI5 d.o.o. sa svojim suradnicima)
 • Ukoliko vas ovaj problem vi{e zanima, molimo posjetite Web stranicu www.open.hr/etika. Mogu}e je i povezati se i sa stru~nom skupinom osnovanom pod pokroviteljstvom IEEE Croatia Section Computer Chapter koju vodi g|a Srebrenka Ursi}, Systemcom d.o.o. Zagreb.
 •  

   

   

  Tijekom ovog ljeta nastala je inicijativa za utemeljenjem Hrvatske komore informati~ara (pokreta~ Miljenko Martinis, Vrhovni sud). U inicijativi se navodi da je cilj osnovati Hrvatsku komoru projektanta, savjetnika i in`enjera za informacijsku tehnologiju i informacijske sustave, a svrha bi trebala biti za{tita struke i stru~njaka s odgovaraju}om akademskom naobrazbom, te korisnika i ulaga~a u razvitak informacijskih sustava i primjenu informacijske tehnologije od nadriinformati~ara, ne{kolovanih, neobrazovanih i nelicenciranih osoba i tvrtki).

  Uzore u ovoj inicijativi pokreta~ vidi u Hrvatskoj odvjetni~koj komori, Hrvatskoj javno-bilje`ni~koj komori, Hrvatskoj lije~ni~koj komori, Hrvatskoj stomatolo{koj komori i Hrvatskoj komori arhitekata i gra|evinskih in`enjera. O ovoj ideji inicijator je tra`io i mi{ljenje na{eg HIZ-a. Stav HIZ-a bio je da postoje 3 krupna razloga zbog kojih ne treba osnovati posebnu komoru: 1) Stanje odnosa na tr`i{tu ne mo`e se odre|ivati propisima, jer tr`i{te ima svoje zakonitosti ponude i potra`nje; 2) Formiranje organizacije koja bi licencirala hrvatske informati~are, bilo bi negiranje hrvatskog visoko{kolskog sustava i 3) Ne treba osnivati paralelne institucije, ve} razvijati postoje}e.

  HIZ podr`ava svaku inicijativu koja vodi za{titi struke i pove}anju njenog digniteta i u tom smislu pozvao je inicijatora da svoje napore usmjeri kroz djelovanje HIZ-a.

   

 • Ova inicijativa je putem Interneta upu}ena na brojne adrese. Nakon toga nastala je interesantna prijepiska putem mre`e koju mo`ete vidjeti na adresi www.open.hr/hiz putem ulaska u Po{tu, gdje se mogu vidjeti stajali{ta kolega P. Palea, M. Frkovi}a, Z. Krakara, R. Gospodneti}a, M. @agara, S. Ursi}, itd.
 •  

   

   

  Po~etkom rujna o. g. HIZ-u je upu}ena i inicijativa Ministarstvu gospodarstva RH o osnivanju Hrvatske in`enjerske komore u kojoj bi u strukovnim razredima bio i razred in`enjera informatike.

  U odgovoru na ovu inicijativu s na{e strane upozoreno je da je takav profil u na{oj praksi ne postoji. Postoje}i sustav klasifikacije znanosti u RH razlikuje ra~unarske znanosti u podru~ju tehni~kih znanosti i informacijske znanosti u podru~ju dru{tveno-humanisti~kih znanosti. Studij ra~unarstva oblikuje profil dipl. in`. ra~unarstva, dok studij u podru~ju dru{tveno-humanisti~kih znanosti daje razli~ite profile nein`enjerskog tipa.

   

   

   

  Provode}i anketu o aktivnostima koje bi HIZ trebao pokrenuti u predstoje}em periodu, oko 60% na{ih ~lanica bilo je mi{ljenja da, izme|u ostalog, postoji potreba formiranja hrvatskog sindikata informati~ara. Pravno utemeljenje za realizaciju ove ideje jest u Zakonu o radu (N. N. 38/95.), ~l. 165. Osnovni smisao ideje je za{tita i promicanje ekonomskih, gospodarskih, socijalnih i kulturnih interesa svojih ~lanova. Takav sindikat zastupao bi i promicao interese svog ~lanstva, putem kontinuirane borbe za:

   

 • Treba li formirati hrvatski sindikat informati~ara? Ima li ova ideja opravdanja obzirom na na{u struku? Da li nastaviti njenu razradu? Kakvo je va{e mi{ljenje o tome? Molimo dostavite nam va{e stavove (www.open.hr/hiz pod Pitanja i prijedlozi).
 •  

   

   

   

   

  Pozivamo sve ~lanice HIZ-a da predlo`e kandidate za dodjelu priznanja Plaketa informatika za 1999. g. Ovo priznanje dodjeljuje se za uspje{ne rezultate u promicanju i unapre|enju informatike u Republici Hrvatskoj, a odluku o dodjeli priznanja donosi Povjerenstvo za priznanja u skladu s Pravilnikom o priznanjima i usvojenim kriterijima. Prema ovom Pravilniku priznanje Plaketu informatika mogu}e je dodijeliti pojedincima i ~lanicama.

  Va{e prijedloge molimo poslati na HIZ - Povjerenstvo za priznanja, putem dopisa koji treba imati sljede}u strukturu:

   

  1. Predlaga~:

   

  2. Prijedlog za

  ~lanicu ili pojedinca:

   

  3. Obrazlo`enje: (obrazlo`iti prijedlog na max 2 str. A4 formata)

   

  HRVATSKI INFORMATI^KI ZBOR Rijeka, 22.09.99.

  MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE RH

  CASE d.o.o.

  informacije: www.case.hr/kom99

   

  POPIS PRIJAVLJENIH RADOVA ZA KOM '99 (29.11.-03.12.99.)

   

  Mre`e(LAN/WAN) - 30.11.99.

  1. Sead Dubravi}, Netiks
   POVE]ANJE PROPUSNOSTI GLOBALNIH OPTI^KIH KOMUNIKACIJSKIH MRE@A UPORABOM WDM TEHNOLOGIJE
  2. Robert Trinajsti}, Optima EPS, Ivo Gr`eti}, Rije~ka banka
   MIGRACIJA SNA MRE@A U MULTIPROTOKOLARNU KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU
  3. Wiliam Bello, Bello
  4. Renata Petak, Ericsson Nikola Tesla
   BE@I^NE MRE@E (WLAN) - SADA[NJOST I BUDU]NOST
  5. Darko [velec, HT
   STANJE I RAZVOJ VIRTUALNIH PRIVATNIH MRE@A
  6. Neven Vr~ek, FOI Vara`din
   KOMUNIKACIJE U VIRTUALNIM PROJEKTNIM TIMOVIMA
  7. Ranko Smokvina, Infoexpert
   HELP DESK FUNKCIJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
  8. Alan Pevec, Vara`dinska banka
   PRIMJENA VI[EDIMENZIONALNOG PODATKOVNOG MODELA NA UPRAVLJANJE MRE@OM FINANCIJSKIH SAMOPOSLU@NIH UREĐAJA
  9. Tatjana Liste{, Alen Pezelj, HT
   PROJEKT REALIZACIJE JEDINSTVENE RA^UNALNE MRE@E HT

   

  Otvoreni sustavi i javni servisi - 01.12.99.

  1. @eljko Mihokovi}, Miroslav Pe~nik, HT TKC Zagreb
   MOGU]NOSTI POSLOVNOG KOMUNICIRANJA U JAVNOM TELEKOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU HR
  2. Mladen Sokele, Miroslav Pe~nik, HT TKC Zagreb
   STRATEGIJE UVOĐENJA [IROKOPOJASNIH PRISTUPNIH MRE@A
  3. Vedran Bo`i}, HT TKC Split
   MOGU]NOSTI UPORABE BAKRENIH PARICA U [IROKOPOJASNOJ PRISTUPNOJ MRE@I
  4. Marijo Ni`eti}, HT TKC Split
   EFIKASNOST EKSPLOATACIJE I ODR@AVANJA KOMUTACIJSKOG SUSTAVA
  5. Marija ^agalj, HT TKC Split
   PRIMJENA POZIVNOG CENTRA U SUSTAVU DALJINSKE TRGOVINE
  6. Darko [velec, HT
   DISTRIBUIRANI (VIRTUALNI) CALL CENTAR
  7. Slavenka Do{en, Zagreba~ka banka
   CALL CENTAR U FUNKCIJI DIREKTNOG MARKETINGA I PRODAJE
  8. Miho Pitarevi}, Zagreba~ka banka
   DIREKTNO BANKARSTVO I MOBILNE KOMUNIKACIJE
  9. Sandor Dembitz, Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva
   O JEDNOM TEMELJNOM PITANJU IZGRADNJE EKSPERTNIH SUSTAVA

   

  Dan Interneta i sigurnosti na mre`i - 02.12.99.

  1. Tatjana Liste{, Alen Pezelj, HT
   REALIZACIJA RA^UNALNE MRE@E - INTRANET
  2. Nadica Bjel~i}, HT TKC Zagreb
   REDIZAJN BAZA PODATAKA
  3. Jagoda Bona~i}, HT TKC Split
   SUSTAVI DALJINSKE TRGOVINE
  4. Winton Afri}, Natalia Mato{i}, HT TKC Split
   TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U RAZVOJU INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
  5. Jugovac, Petak, Vr{lag, Ericsson Nikola Tesla
   EGIP - NOVA IT INFRASTRUKTURA U ERICSSONU
  6. Stare{in~i}, Jureti}, Cej, Ericsson Nikola Tesla
   ESGP - ALAT ZA PODR[KU UPRAVLJANJU, TIMSKOM RADU I UREDSKOM POSLOVANJU
  7. Popovi}, [abec, Bertina, Ericsson Nikola Tesla
   ESOE - KONCEPCIJA I IMPLEMENTACIJA U KORPORACIJI STANDARDA UREDSKOG OKRU@ENJA
  8.  
  9.  

   

   

  SEMINARI (29.11.99. i 03.11.99.):

  1. Darko [velec, HT
   VIRTUALNE PRIVATNE MRE@E (VPN)
  2. Darko [velec, HT
   OPTIMALNO KORI[TENJE JAVNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA
  3.  
  4.  

   

   

   

   

   

   

   

   

  ISBN 0350-5790

  Bilten INFORMATIKA

  Glasilo HRVATSKOG INFORMATIČKOG ZBORA

   

  Izdavač:

  HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR

  Adresa izdavača:

  Trg Maľuranića 8

  10000 Zagreb

   

  Za izdavača:

  Zdravko KRAKAR

   

  Unos i obrada teksta:

  Jadranka DREMPETIĆ