Loading...
HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR
English
Poslovnik o radu

- Članak 1 -
Ovim se Poslovnikom temeljem članka 14. stavka 3. i članka 16. stavka 4. Statuta HIZ-a, uređuje način rada Skupštine HIZ-a u dijelu koji nije određen Statutom kao i način sudjelovanja članova HIZ-a na Skupštini HIZ-a.


- Članak 2 -
Sjednicu Skupštine saziva i predsjeda joj Predsjednik na način predviđen Statutom. Uz predsjednika radno predsjedništvo Skupštine čine Zamjenik predsjednika, Potpredsjednik i tajnik HIZ-a.

Skupštinom može predsjedavati i Zamjenik predsjednika ili Potpredsjednik ukoliko ga za to ovlasti predsjednik HIZ-a.

Ukoliko je donošenje neke odluke u nadležnosti radnog predsjedništva takva odluka se donosi većinom glasova prisutnih članova radnog predsjedništva. U slučaju podijeljenih glasova odlučuje glas predsjedavajućeg.

Radno predsjedništvo može oformiti i verifikacijsku komisiju od tri člana. Formiranje verifikacijske komisije je obvezno u slučajevima izbora tijela udruge.


- Članak 3 -
Na skupštini HIZ-a pravo sudjelovanja imaju članovi HIZ-a a koji su upisani u registar članova HIZ-a te redovito plaćaju članarinu.

Sudionike skupštine HIZ-a čine osobe iz stavka 1. ovog članka i to fizičke osobe koje na skupštini HIZ-a sudjeluju neposredno i pravne osobe koje sudjeluju putem svojih ovlaštenih i imenovanih predstavnika.

Ovlaštenim predstavnikom pravne osobe smatra se osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.


- Članak 4 -
Svaki sudionik skupštine može ovlastiti drugog sudionika skupštine pisanom specijalnom punomoći da u njegovo ime glasuje na skupštini. Ukoliko sudionik daje punomoć za glasanje u ime organizacije, punomoć mora biti ovjerena od zakonski ovlaštenog predstavnika organizacije.

Jedan sudionik može predstavljati sebe i najviše dva člana Skupštine.


- Članak 5 -
Sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Statuta, Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočno više od 30% članova.

U koliko nije ispunjen uvjet iz stavka 1. ovog članka pričekati će se pola sata, a nakon toga skupština može pravovaljano odlučivati dvotrečinskom većinom nazočnih članova.


- Članak 6 -
Rad skupštine je javan.

U radu skupštine mogu uz prethodno odobrenje radnog predsjedništva sudjelovati i gosti, ali bez prava odlučivanja.


- Članak 7 -
Na Skupštini HIZ-a predsjedavajući Skupštine javno utvrđuje broj nazočnih članova odnosno sudionika Skupštine.

Predsjedavajući upravlja radom Skupštine i brine se o redu na Skupštini. Rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda provodi se u pravilu na način da o pojedinoj točci dnevnog reda prvo razlaže predlagatelj odnosno predstavnik ovlaštenog tijela HIZ-a, zatim se provodi rasprava, a naposljetku glasovanje.

Sudionici skupštine i gosti koji žele sudjelovati u raspravi prijavljuju se predsjedavajućem. O redoslijedu sudjelovanja u raspravi odlučuje predsjedavajući, a u slučaju spora radno predsjedništvo.

Izlaganje sudionika u raspravi u pravilu traje do tri minute. Radno predsjedništvo taj rok može ovisno o okolnostima slučaja i broju prijavljenih sudionika produljiti ili skratiti.


Izbor Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Potpredsjednika HIZ-a


- Članak 8 -
Pravo predlaganja kandidata za Predsjednika, Zamjenika predsjednika i Potpredsjednika HIZ-a ima svaki član Skupštine, koji može predložiti najviše onaj broj kandidata koliko ih se bira.

Svaki predloženi kandidat treba se suglasiti sa kandidaturom.

Na temelju iznesenih prijedloga verifikacijska komisija sastavlja jedinstvenu abecednu listu kandidata za predsjednika, Zamjenika predsjednika i Potpredsjednika HIZ-a.

Zatim se pristupa glasovanju za svakog kandidata na listi. Sudionici Skupštine glasuju bez ograničenja u broju kandidata za koje mogu glasovati.

Nakon toga verifikacijska komisija utvrđuje rang listu kandidata za predsjednika, Zamjenika predsjednika i Potpredsjednika od onog kandidata s najvećim brojem glasova pa do kandidata s najmanjim brojem glasova.

U koliko jedan ili više kandidata imaju jednak broj glasova, glasovanje će se ponoviti na način predviđen u stavku 4. ovog članka samo za te kandidate, pa će se temeljem rezultata tog drugog kruga glasovanja odrediti njihov međusobni redoslijed.

Kao predsjednik HIZ-a izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Kao , Zamjenik predsjednika i Potpredsjednik HIZ-a izabrani su oni kandidati koji po broju dobivenih glasova na utvrđenoj rang listi slijede iza predsjednika.

U koliko se na način određen stavkom 6. i 7. ovog članka niti u drugom krugu glasovanja ne može odrediti redoslijed kandidata, cijelo glasovanje za predsjednika, Zamjenika predsjednika i Potpredsjednika se poništava i ponavlja se postupak kandidature i izbora predsjednika, Zamjenika predsjednika i Potpredsjednika po proceduri iz ovog članka.

Predsjednik, Zamjenik predsjednika i Potpredsjednik HIZ-a mogu biti izabrani i konsenzusom Skupštine, mimo odredbi stavka 3. do 8. ovog članka.

 

Izbor članova ostalih tijela HIZ-a ( Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Savjeta, Povjerenstva za priznanja i Suda časti)


- Članak 9 -
Pravo predlaganja liste članova za Tijelo HIZ-a ima svaki sudionik Skupštine. Da bi lista bila valjana mora udovoljavati uvjetima iz članka Statuta koji se odnosi na to tijelo. Dopušteno je predložiti samo cijelu listu, a ne samo pojedine kandidate.

Svaki predloženi kandidat sa liste treba se suglasiti sa kandidaturom.

Na temelju iznesenih prijedloga verifikacijska komisija sastavlja popis kandidacijskih listi za Tijelo HIZ-a.

Zatim se pristupa glasovanju za svaku kandidacijsku listu. Svaki sudionik može glasovati za samo jednu listu.

Nakon toga verifikacijska komisija utvrđuje rang listu kandidacijskih lista za Tijelo HIZ-a od one liste s najvećim brojem glasova pa do one s najmanjim brojem glasova.

Ukoliko jedna ili više listi imaju jednak broj glasova, glasovanje će se ponoviti na način predviđen u stavku 4. ovog članka samo za te liste, pa će se temeljem rezultata tog drugog kruga glasovanja odrediti njihov međusobni redoslijed.

Za članove Tijela HIZ-a izabrani su svi oni kandidati koji se nalaze na kandidacijskoj listi koja je dobila najveći broj glasova.

U koliko se na način određen stavkom 6. i 7. ovog članka niti u drugom krugu glasovanja ne može odrediti redoslijed kandidacijskih listi, cijelo glasovanje za Tijelo HIZ-a se poništava i ponavlja se postupka kandidature i izbora kandidacijskih listi članova Tijela HIZ-a po proceduri iz ovog članka.

Članovi Tijela HIZ-a mogu biti izabrani i konsenzusom Skupštine, mimo odredbi stavka 3. do 8. ovog članka.


- Članak 10 -
O radu Skupštine vodi se zapisnik a koji vodi tajnik HIZ-a.

U zapisnik se unosi naročito:

  •  redni broj sjednice - redovne ili izvanredne,
  •  datum i mjesto održavanje sjednice,
  •  broj prisutnih članova odnosno sudionika, broj danih punomoći i izjava o  izjašnjavanju kao i ukupni broj glasova koji glasuju na Skupštini,
  •  ime i prezime zapisničara,
  •  vrijeme početka i završetka sjednice,
  •  dnevni red,
  •  donesene odluke i zaključci po svakoj točki dnevnoga reda,
  •  imena i prezimena onih koji su sudjelovali u raspravi.

Uz zapisnik prilažu se kao njegov sastavni dio sve pristigle punomoći, izjave o izjašnjavanju i popis prisutnih sudionika Skupštine.

Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjedavajući kao ovjerovitelj zapisnika.

Odluke koje skupština donosi potpisuje predsjedavajući Skupštine.


- Članak 11 -
U zapisnik se unosi bitni sadržaji rasprave pojedinog sudionika, ako iz nje proizlazi određeni prijedlog odluke ili zaključka.

Čistopis zapisnika se izrađuje u pravilu u roku od 10 dana od održane sjednice. Čistopis izrađuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Zapisnik s prethodne sjednice usvaja se na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine, kao prva točka dnevnoga reda.

Zapisnici i donesene odluke trajno se čuvaju u posebnoj knjizi Skupštine


- Članak 12 -
Troškove organiziranja i održavanja skupštine snosi udruga. Troškove sudjelovanja na skupštini snosi svaki sudionik skupštine osobno


- Članak 13 -
Obvezujuća objašnjenja i tumačenja u svezi s radom skupštine i ovim poslovnikom daje radno predsjedništvo.


Zagreb,12. prosinca 2012.


Predsjednik HIZ-a
Marijan Frković mr. sc.


HIZ (C)